Logo

Demiryolu Taşımacılığı Tescil ve Sicil Daire Başkanlığı

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Demiryolu Taşımacılığı Tescil ve Sicil Daire Başkanlığı görev ve yetkileri şunlardır:

a) Demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri, gar veya istasyon işletmecileri ve demiryolunda benzeri taşımacılık faaliyetleri için mali yeterlilik, mesleki yeterlilik, mesleki saygınlık ilkelerine uygun olarak bu faaliyetlerde bulunanların yetki belgelerini vermek, verilen yetki belgelerinin yenilenmesi veya iptal edilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

b) Yetki belgesi verilen kurum/kuruluşların yetkilendirme kriterleri çerçevesinde uygunluk değerlendirme ve kontrol faaliyetlerini yapmak,

c) Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü (OTIF) ve Avrupa Demiryolu Ajansı (ERA) bünyesinde yürütülen çalışmaları takip etmek, koordinasyonu sağlamak ve bu husustaki toplantılarla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

ç) AB İlerleme Raporu çalışmalarını yakından takip etmek, demiryolu sektörüne ilişkin konuları değerlendirerek ilgili birimlere bilgi vermek, koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde görüş oluşturmak ve yazışmaları hazırlamak,

d) Avrupa Komisyonu Alt Komite toplantıları kapsamında demiryolu sektörüne ilişkin yapılan çalışmaları yakından takip etmek, bu husustaki toplantılarla ilgili iş ve işlemleri yapmak, koordinasyonu sağlamak,

e) Türkiye-AB mali işbirliği çerçevesinde, demiryolu sektörüne yönelik proje önerileri geliştirmek, proje teknik fiş ve teknik şartnamesini hazırlamak, projelerin uygulanmasına ve koordinasyonuna yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

f) Demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde bulunan demiryolu altyapı ve tren işletmecileri arasında serbest, adil, sürdürülebilir ve tekelleşmenin önüne geçecek şekilde rekabeti düzenlemek ve denetlemek,

g) Demiryolu altyapısı kullanımı, tahsisi, erişimi ve ücretlendirmeye ilişkin olarak düzenlemeler yapmak, bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak ve denetlemek,

ğ) Demiryolu altyapı kullanım ücretleri ile taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücret tespit etmek ve uygulamasını denetlemek,

h) Demiryolu altyapısı kullanımı, tahsisi, erişimi ve ücretlendirmeye ilişkin olarak demiryolu altyapı işletmecisi ile demiryolu tren işletmecileri arasında oluşan ihtilafların çözümüne yönelik karar almak,

ı) Demiryolu altyapı işletmecisinin belirleyeceği altyapıya erişim ücretinin demiryolu taşımacılığı piyasasına yönelik etki analizlerini yapmak, sonuçlarına göre gerekli önlemleri almak,

i) Demiryolu altyapı işletmecisinin yaptığı kapasite tahsisini, erişim ücretlendirme sözleşmelerini ve trafik performansını değerlendirmek, gerekli görüş ve önerilerde bulunarak önlemler almak,

j) Demiryolu ulaştırması alanında hizmet üreten demiryolu altyapı işletmecisi, demiryolu tren işletmecisi ile demiryolunda seyahat eden yolcuların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek.

k) Demiryolu yolcu taşımacılığında kamu hizmeti yükümlülüğüne ilişkin usul ve esasları belirlemek, kamu hizmeti sözleşmesini hazırlamak, hizmetin alımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, sözleşmeye uygunluğunu denetlemek,

l) Demiryolu altyapı ve tren işletmecilerinin demiryolu ulaşımındaki emniyet performanslarının arttırılabilmesi için söz konusu işletmecilerin emniyet yönetim sisteminin oluşturulmasına ilişkin düzenleme, ortak emniyet yöntem ve göstergelerini hazırlamak, uygunluk değerlendirme ve kontrol faaliyetlerini yapmak,

m)Demiryolu altyapı işletmecilerinin emniyet yetkilendirmelerini, demiryolu tren işletmecilerinin emniyet sertifikalarını vermek,

n) Demiryolu emniyetine ilişkin faaliyetleri içeren bir önceki takvim yılına ait demiryolu tren işletmecileri ve demiryolu altyapı işletmecilerinin yıllık emniyet raporlarını temel alan yıllık raporu düzenlemek,

o) İlgili kurumlarca hazırlanan ve Genel Müdürlüğümüze gönderilen kaza ve/veya olayların raporlarını inceleyerek, gerekli görüş ve önerilerde bulunmak, bu hususu ilgili kurumlarla koordineli olarak değerlendirmek,

ö) Emniyet sertifikası ve emniyet yetkilendirmesi sahibi demiryolu tren işletmecileri ve demiryolu altyapı işletmecilerini ilgili mevzuat çerçevesinde emniyet prosedürleri yönünden denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek,

p) Demiryolu sektöründe başta tren makinistleri olmak üzere demiryolu altyapı işletmecileri ve demiryolu tren işletmecilerinde emniyet kritik görev yapacak personelin mesleki yeterlik şartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve bunları yetkilendirmek ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek,

r )Bakanlık adına tren makinistlerine Tren Makinist Ehliyeti vermek,

s) Demiryolu sektöründe emniyet kritik görevlerde çalışacak personelin alması zorunlu mesleki eğitimleri verecek kuruluşların, ders programları/müfredatlarının belirlenmesi konusunda ilgili kurum/kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

ş) AB mevzuatına uyumlu olarak karşılıklı işletilebilirlik teknik şartları ve diğer geçerli uluslararası standartlar çerçevesinde; yurt içinde üretilecek veya yurtdışından ithal/ kiralama yoluyla getirilecek (yeni veya eski) ve ulusal demiryolu altyapı ağında kullanılacak her çeşit çeken ve çekilen demiryolu aracının yaş standartlarını belirlemek, bu standartlara göre tip onay vermek ve tescillerini yapılmasına ilişkin usul ve esaslarını belirlemek, sicilini tutmak.

t) Ulusal demiryolu altyapı ağında kullanılacak her türlü çeken ve çekilen demiryolu aracının tasarım ve imalatının ilgili standartlara uygun olduğunu kontrol, test ve denetim işlerini yapacak olan onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş, bağımsız risk değerlendirme kuruluşu ve UTP değerlendirme kuruluşlarını yetkilendirmek ve bu hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,

u) Ulusal demiryolu altyapı ağında kullanılacak her çeşit çeken ve çekilen demiryolu aracının bakım, onarım ve varsa dönemsel teknik muayenelerini yapacakların asgari niteliklerini belirlemek ve bunları yetkilendirmek, denetlemek ile bu hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,

ü) Demiryolu sabit alt sistemlerinin (altyapı, otomasyon, sinyalizasyon ve elektrifikasyon) muayenelerini yapacakların asgari niteliklerini belirlemek, standartlara uygun şekilde yetkilendirmek ve denetlemek.

v) Sinyalizasyon sistemi için oluşturulan RAMS dokümanlarının teknolojik gelişmeler ışığında değerlendirilerek performansın arttırılması için uygun stratejilerin gerçekleştirilmesi,

y) İltisak hatları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak ve paydaşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak.