Denetim, Kontrol ve Araç Muayene Dairesi Başkanlığı

(1) Başkanlığa bağlı şube müdürlükleri şunlardır:

a) Denetim ve Kontrol Şube Müdürlüğü.

b) Araç Muayene Şube Müdürlüğü.

c) Bilgi Teknolojileri ve Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü.

(2) Başkanlığın sorumlu olduğu mevzuatlardan;

a) Birinci derecede sorumlu olduğu mevzuat;

1) 655, 4925, 237, 2918 Sayılı Kanunlar.

2) Karayolu Taşıma Yönetmeliği.

3) Araç Muayene İstasyonlarının Açılması İşletilmesi ve Araç Muayeneleri Hakkında Yönetmelik.

4) Karayolları Trafik Yönetmeliği.

5) Doğrudan görev alanıyla ilgili genelgeler.

b) İkinci derecede sorumlu olduğu mevzuat;

1) Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği.

2) Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği.

4) Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği.

5) Diğer genelgeler.

(3) Denetim ve Kontrol Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir.

İlgili mevzuat kapsamında yapılması gereken yol kenarı ve işletme denetimlerinin planlanması, koordine edilmesi ve takibi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Denetime dair usul ve esaslar ile politika ve stratejilerinin belirlenmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak.

Devletin diğer ilgili/yetkili birimleri tarafından yapılan denetimlerin sürekli, verimli, etkili olmasına yönelik çalışma, koordinasyon, planlama ve bunların takibini yapmak.

Yapılan denetimler sonucunda düzenlenen, ancak elektronik ortamda U-Net Otomasyon sistemine girişi sağlanamayan ve bir nüshası Bakanlığa gönderilmesi gereken suç/ihlal tutanakları ile idari para cezası karar tutanaklarının U-NET sistemine işlenip işlenmediğinin kontrolü ile işlenmediği tespit edilenlere ilişkin iş ve işlemleri yapmak

Düzenlenen tutanaklarla ilgili yapılan itirazlara ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Denetim konusunda yapılan ihbar ve şikâyetlere ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Hatalı olarak düzenlenen tutanaklarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Bakanlığa gönderilen ve kontrolleri tamamlanan tutanakların, yetki belgesi sahibinin işlem dosyasının bulunduğu birime gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Suç/ihlal tutanaklarının bastırılması ve dağıtılması ile idari para cezası tutanaklarının Maliye Bakanlığınca bastırılması ve dağıtılmasına ilişkin iş ve işlemleri koordine ve takip etmek.

U-NET sistemi üzerinden yapılan denetimlerin sonuçlanıp sonuçlanmadığına ve tutanak düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Denetim yetkisi verilenlerin hizmet içi eğitimlerinin yapılması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Görev alanı ile ilgili olarak Bakanlık Bölge Müdürlükleri veya kamu ve özel kuruluşlarla yapılacak yazışmaları hazırlamak ve sonuçlanmasını takip etmek.

Gerekli hallerde sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanması veya bunların kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Görev alanı ile ilgili şikâyetler konusunda gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra ilgililer hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını ve sonucundan şikayet sahibine bilgi verilmesini sağlamak.

Görev alanına giren konulardaki faaliyetleri, değişimleri, istatistikleri ve piyasayı takip ederek amirlerine öneri/rapor sunmak.

Uygulamada yaşanan sorunların çözümü hakkında görüş hazırlamak.

Görev alanına giren konularda idari yargıya intikal etmiş davalara ait iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.

Görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri Bakanlığımızın stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmek.

İş ve işlemlerde U-Net ve Belgenet sistemlerini doğru ve etkin kullanmak.

Yapılan her türlü iş ve işleme ilişkin belgeleri/yazıları usulüne uygun şekilde dosyalamak ve muhafaza etmek.

Genel Müdürlük ve/veya Başkanlıkça belirlenecek/verilecek diğer görevleri yapmak.

(4) Araç Muayene Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir.

İlgili mevzuat kapsamında yapılması gereken araç muayenelerine ilişkin planlanma, koordinasyon ve takip ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Karayolunda seyreden motorlu ve motorsuz araçların teknik muayenelerinin yaptırılmasına ve bu konuda yetkilendirilenlerin denetlenmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak.

Görev alanına giren konularda çalışma usul ve esaslarını belirlemeye yönelik iş ve işlemleri yapmak.

Araç muayene istasyonlarının mevzuata uygun olarak kurulmasını sağlamaya yönelik iş ve işlemleri yapmak.

Araç muayenelerinin yaptırılması konusunda yetki verilen İşletici ve alt işleticilere geçici işletme ve/veya işletme yetki belgesi düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Yola elverişlilik muayene raporu düzenlemek isteyenlerden uygun olanlara bu konuda yetki verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Yola elverişlilik muayene raporu düzenlemek hususunda yetkilendirilmiş muayene istasyonlarını denetlemeye yönelik iş ve işlemleri yapmak.

Görev alanı ile ilgili olarak Bakanlık Bölge Müdürlükleri veya kamu ve özel kuruluşlarla yapılacak yazışmaları hazırlamak ve sonuçlanmasını takip etmek.

Gerekli hallerde sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanması veya bunların kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Görev alanı ile ilgili şikâyetler konusunda gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra ilgililer hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını ve sonucundan şikayet sahibine bilgi verilmesini sağlamak.

Görev alanına giren konulardaki faaliyetleri, değişimleri, istatistikleri ve piyasayı takip ederek amirlerine öneri/rapor sunmak.

Uygulamada yaşanan sorunların çözümü hakkında görüş hazırlamak.

Görev alanına giren konularda idari yargıya intikal etmiş davalara ait iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.

Görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri Bakanlığımızın stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmek.

İş ve işlemlerde U-Net ve Belgenet sistemlerini doğru ve etkin kullanmak.

Yapılan her türlü iş ve işleme ilişkin belgeleri/yazıları usulüne uygun şekilde dosyalamak ve muhafaza etmek.

Genel Müdürlük ve/veya Başkanlıkça belirlenecek/verilecek diğer görevleri yapmak.

(5) Bilgi Teknolojileri ve Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir.

Görev alanı ile ilgili olarak Bakanlık Bölge Müdürlükleri veya kamu ve özel kuruluşlarla yapılacak yazışmaları hazırlamak ve sonuçlanmasını takip etmek.

Elektronik denetim faaliyetleri neticesinde, ihlali bulunan gerçek veya tüzel kişiler hakkında gerekli idari ve cezai tutanakları düzenlemek ve ilgililerine tebligatlarına ilişkin gerekli işlemleri yapmak.

Elektronik denetim sistemlerine ilişkin gelişmeleri takip etmek.

Gerekli hallerde sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanması veya bunların kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Görev alanı ile ilgili olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon yaparak ve denetim sistemlerinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak.

Görev alanı ile ilgili şikâyetler konusunda gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra ilgililer hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını ve sonucundan şikayet sahibine bilgi verilmesini sağlamak.

Görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri Bakanlığımızın stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmek.

Görev alanına giren konularda idari yargıya intikal etmiş davalara ait iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.

Görev alanına giren konulardaki faaliyetleri, değişimleri, istatistikleri ve piyasayı takip ederek amirlerine öneri/rapor sunmak.

İş ve işlemlerde U-Net ve Belgenet sistemlerini doğru ve etkin kullanmak

Uygulamada yaşanan sorunların çözümü hakkında görüş hazırlamak.

Yapılan her türlü iş ve işleme ilişkin belgeleri/yazıları usulüne uygun şekilde dosyalamak ve muhafaza etmek.

Genel Müdürlük ve/veya Başkanlıkça belirlenecek/verilecek diğer görevleri yapmak.