Logo

Araç Muayene ve Denetim Daire Başkanlığı

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Araç Muayene ve Denetim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) İlgili mevzuat kapsamında yapılması gereken dönemsel araç muayenelerine ilişkin planlama, koordinasyon ve takip ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
b) Karayolunda seyreden motorlu ve motorsuz araçların dönemsel teknik muayenelerinin yaptırılmasına ve bu konuda yetkilendirilenlerin denetlenmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak.
c) Genel Müdürlük bünyesindeki karayolu, demiryolu, tehlikeli yük taşımacılığı mevzuatı kapsamında yürütülen tüm denetim faaliyetlerinin takibi, koordinasyonu işlemlerini yürütmek, denetimleri yapmak veya yaptırmak.
ç) Araç muayene istasyonlarının mevzuata uygun olarak kurulmasını sağlamaya yönelik iş ve işlemleri yapmak.
d) Araç muayenelerinin yaptırılması konusunda yetki verilen işletici ve alt işleticilere geçici işletme ve/veya işletme yetki belgesi düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
e) Yola elverişlilik muayene raporu düzenlemek isteyenlerden uygun olanlara bu konuda yetki verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
f) Yola elverişlilik muayene raporu düzenlemek hususunda yetkilendirilmiş muayene istasyonlarını denetlemeye yönelik iş ve işlemleri yapmak.
g) Görev alanına giren konulardaki faaliyetleri, değişimleri, istatistikleri ve piyasayı takip ederek amirlerine öneri/rapor sunmak.
ğ) Görev alanına giren konularda idari yargıya intikal etmiş davalara ait iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.
h) Yol kenarı ve işletme denetimlerini yapmak, yaptırmak ve planlamak ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
ı) Karayolu denetimlerine dair usul ve esaslar ile politika ve stratejilerinin belirlenmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak.
i) Düzenlenen tutanaklarla ilgili yapılan itirazlara ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
j) Denetim konusunda yapılan ihbar ve şikâyetlere ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
k) Hatalı olarak düzenlenen tutanaklarla ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yapılmasını sağlamak.
l) Suç/ihlal tutanaklarının bastırılması ve dağıtılması ile idari para cezası tutanaklarının bastırılmasına ilişkin iş ve işlemleri koordine ve takip etmek.
m) Denetim yetkisi verilenlerin hizmet içi eğitimlerinin yapılması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
n) Bilgi ve Ulaştırma Teknolojileri ile elektronik denetleme sistemleri konularında gelişmeleri takip etmek, uluslararası iyi uygulama örneklerini inceleyerek öneri/rapor sunmak veya projelendirmek.
o) Genel Müdürlük bünyesindeki Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, diğer kurumlarca yürütülen çalışmalara katkı sağlamak.
ö) Denetim faaliyetleri kapsamında kontrol listeleri hazırlanması ve elektronik ortama aktarılması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
p) Görev alanı ile ilgili hizmetlerin, mobil platformlara aktarılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
r) Görev alanı ile ilgili olarak Bakanlık Bölge Müdürlükleri veya kamu ve özel kuruluşlarla yapılacak yazışmaları hazırlamak ve sonuçlanmasını takip etmek.
s) Gerekli hallerde sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanması veya bunların kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
ş) Görev alanı ile ilgili şikâyetler konusunda gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra ilgililer hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını sağlamak.
t) Uygulamada yaşanan sorunların çözümü hakkında görüş hazırlamak.
u) Tehlikeli madde taşıyan karayolu araçlarının, Karayolları Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında ADR, ilgili AB mevzuatı ve ulusal mevzuat kapsamında yapılması gereken yol kenarı denetimlerinin planlanması, koordine edilmesi ve takibi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
ü) Tehlikeli madde, bozulabilir gıda ve ürün taşımacılık zincirinde yer alan taraflara/işletmelere yönelik ilgili mevzuat kapsamında yapılması gereken denetimlerin planlanması, koordine edilmesi ve takibi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
v) Denetimler sonucunda, uygunsuzluk tespiti halinde tüm sorumlu taraflara kesilen idari para cezalarının Bakanlığımız U-NET Otomasyon Sistemine girilmesini sağlayacak tedbirleri almak.
y) Tehlikeli madde taşımacılığı denetimlerini yapan Bakanlık Bölge Müdürlükleri arasında uygulama birlikteliğini sağlamak amacıyla toplantı, seminerler düzenlemek ve gerekli durumlarda uygulama talimatı yayımlamak.
z) Devletin diğer ilgili/yetkili birimleri tarafından yapılan yol kenarı denetimlerinin sağlıklı, etkili ve verimli olmasını temin etmek amacıyla ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.
aa) Görev alanına giren denetim konularıyla ilgili istatistik veriler ve denetimlerde görülen aksaklıklarla ilgili rapor hazırlayarak Makamı bilgilendirmek, görev alanıyla ilgili ayrıca yıllık olarak kapsamlı bir denetim raporunu hazırlamak.
bb) Bozulabilir gıda ve ürün taşıyan karayolu araçlarının, Karayolları Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında ATP, ilgili AB mevzuatı ve ulusal mevzuat kapsamında yapılması gereken yol kenarı denetimlerinin planlanması, koordine edilmesi ve takibi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
cc) Sayısal Takograf çalışmalarını koordine etmek.