Logo

Araç Muayene ve Denetim Daire Başkanlığı

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Denetim, Kontrol ve Teknik Muayene Daire Başkanlığı görev ve yetkileri şunlardır:

a) İlgili mevzuat kapsamında yapılması gereken dönemsel araç muayenelerine ilişkin planlama, koordinasyon ve takip ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
b) Karayolunda seyreden motorlu ve motorsuz araçların dönemsel teknik muayenelerinin yaptırılmasına ve bu konuda yetkilendirilenlerin denetlenmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak,
c) Görev alanına giren konularda çalışma usul ve esaslarını belirlemeye yönelik iş ve işlemleri yapmak,
ç)Araç muayene istasyonlarının mevzuata uygun olarak kurulmasını sağlamaya yönelik iş ve işlemleri yapmak,
d) Araç muayenelerinin yaptırılması konusunda yetki verilen işletici ve alt işleticilere geçici işletme ve/veya işletme yetki belgesi düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
e) Yola elverişlilik muayene raporu düzenlemek isteyenlerden uygun olanlara bu konuda yetki verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
f) Yola elverişlilik muayene raporu düzenlemek hususunda yetkilendirilmiş muayene istasyonlarını denetlemeye yönelik iş ve işlemleri yapmak,
g ) Görev alanına giren konulardaki faaliyetleri, değişimleri, istatistikleri ve piyasayı takip ederek amirlerine öneri/rapor sunmak,
ğ) Görev alanına giren konularda idari yargıya intikal etmiş davalara ait iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek,
h) Yol kenarı ve işletme denetimlerini yapmak, yaptırmak ve planlamak ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
ı) Karayolu denetimlerine dair usul ve esaslar ile politika ve stratejilerinin belirlenmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak,
i) Düzenlenen tutanaklarla ilgili yapılan itirazlara ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
j) Denetim konusunda yapılan ihbar ve şikâyetlere ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
k) Hatalı olarak düzenlenen tutanaklarla ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yapılmasını sağlamak,
l) Suç/ihlal tutanaklarının bastırılması ve dağıtılması ile idari para cezası tutanaklarının bastırılmasına ilişkin iş ve işlemleri koordine ve takip etmek,
m) Denetim yetkisi verilenlerin hizmet içi eğitimlerinin yapılması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
l) Bilgi ve Ulaştırma Teknolojileri ile elektronik denetleme sistemleri konularında gelişmeleri takip etmek, uluslararası iyi uygulama örneklerini inceleyerek öneri/rapor sunmak veya projelendirmek,
m) Genel Müdürlük bünyesindeki Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, diğer kurumlarca yürütülen çalışmalara katkı sağlamak,
n) Denetim faaliyetleri kapsamında kontrol listeleri hazırlanması ve elektronik ortama aktarılması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
o) Görev alanı ile ilgili hizmetlerin, mobil platformlara aktarılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
ö) Uluslararası tehlikeli yük taşımacılığında kullanılan ADR Bölüm 9’da tanımlanan karayolu taşıtlarının ADR Kısım 9 kapsamında teknik muayenelerinin yapılması/yaptırılması ve araçlara ADR Uygunluk Belgesi'nin düzenlenmesi/düzenletilmesini sağlamak,
p) Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) Ek A Bölüm 6; Tehlikeli Malların Demiryoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşma (RID) Ek A Bölüm 6; Tehlikeli Maddelerin Hava Yoluyla Güvenli Taşınması için Teknik Talimatları (ICAO-TI) da yer alan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan yük taşıma birimleri (Tank-vagonları, portatif tanklar, sabit tanklar, fiber takviyeli plastik tanklar, sökülebilir tanklar, tank konteynerleri, tank takas gövdeleri, çok elemanlı gaz konteynerleri ile ADR’de tanımlanan her türlü muayeneye tabi taşıma ünitesi) ve ürün muhafaza ambalajlarının uluslararası mevzuat kapsamında yapılması gereken tip onay, sertifikasyon, test ve dönemsel muayenelerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak,
r) Ülke içerisinde taşımacılık yapmak kaydıyla, tehlikeli madde taşıyan ve RID kriterlerini sağlayamayan eski sarnıç vagonların, üstyapılarının ve donanımlarının can, mal ve çevre güvenliğini artırmak amacıyla asgari niteliklerini belirlemek, bu vagonların teknik muayenelerini yapmak/yaptırmak ve Tank Muayene Belgesi düzenlemek/düzenlettirmek
s) Ulusal ve uluslararası tehlikeli yük taşımacılığında kullanılan ADR Bölüm 9'da tanımlanan araçların dönemsel teknik muayeneleri ile üstyapılarının; ara, periyodik ve istisnai muayenelerinin yapıldığı muayene merkezlerinin asgari niteliklerini, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, bunları yetkilendirmek,
ş) Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen muayene merkezlerini denetlemek,
t) Yetkilendirilen kurum/kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi gereken onay, sertifikasyon ve testlere ilişkin iş ve işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını takip etmek ve denetlemek,
u) Görev alanı ile ilgili olarak Bakanlık Bölge Müdürlükleri veya kamu ve özel kuruluşlarla yapılacak yazışmaları hazırlamak ve sonuçlanmasını takip etmek,
ü) Gerekli hallerde sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanması veya bunların kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
v) Görev alanı ile ilgili şikâyetler konusunda gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra ilgililer hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını sağlamak,
y) Uygulamada yaşanan sorunların çözümü hakkında görüş hazırlamak,
z) Tehlikeli madde taşıyan karayolu araçlarının, Karayolları Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında ADR, ilgili AB mevzuatı ve ulusal mevzuat kapsamında yapılması gereken yol kenarı denetimlerinin planlanması, koordine edilmesi ve takibi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
aa) Tehlikeli madde taşımacılık zincirinde yer alan taraflara/işletmelere yönelik ilgili mevzuat kapsamında yapılması gereken denetimlerin planlanması, koordine edilmesi ve takibi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
bb) Denetimler sonucunda, uygunsuzluk tespiti halinde tüm sorumlu taraflara kesilen idari para cezalarının Bakanlığımız U-NET Otomasyon Sistemine girilmesini sağlayacak tedbirleri almak,
cc) Sayısal Takograf çalışmalarını koordine etmek,
çç) Tehlikeli madde taşımacılığı denetimlerini yapan Bakanlık Bölge Müdürlükleri arasında uygulama birlikteliğini sağlamak amacıyla toplantı, seminerler düzenlemek ve gerekli durumlarda uygulama talimatı yayımlamak,
dd) Devletin diğer ilgili/yetkili birimleri tarafından yapılan yol kenarı denetimlerinin sağlıklı, etkili ve verimli olmasını temin etmek amacıyla ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
ee) Denetimlerde birlikteliği sağlamak için ADR ve RID’a taraf olan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin periyodik olarak kendi aralarında yaptıkları toplantılara ve uygulamalara katılmak,
ff) Görev alanına giren denetim konularıyla ilgili istatistik veriler ve denetimlerde görülen aksaklıklarla ilgili rapor hazırlayarak Makamı bilgilendirmek, görev alanıyla ilgili ayrıca yıllık olarak kapsamlı bir denetim raporunu hazırlamak.