Logo

Tehlikeli Yük Taşımacılığı

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Tehlikeli Yük Taşımacılığı Daire Başkanlığı görev ve yetkileri şunlardır:

a) Tehlikeli mal taşımacılığı alanında hizmet verenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek,

b) Karayolu, demiryolu ve havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı konusunda gerekli mevzuatın hazırlanması ve uygulanması için gerekli iş ve işlemleri yapmak,

c) Karayolu, demiryolu ve havayoluyla tehlikeli maddelerin taşınması için gerekli özel izin taleplerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

ç) Tehlikeli maddelerin karayolu, demiryolu ve havayoluyla taşınması konusunda yapılan uluslararası çalışmaları takip etmek ve gerektiğinde bunları mevzuata dercetmek,

d) Tehlikeli maddelerin karayolu, demiryolu ve havayoluyla taşınmasında görev, yetki ve sorumluluğu bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,

e) Tehlikeli maddelerin karayolu ve demiryoluyla uluslararası taşınması ile ilgili olarak, gerektiğinde ADR ve RID şartlarının kolaylaştırılması hususunda ülkemiz ile diğer ülkeler arasında yapılabilecek anlaşmaların şartlarını hazırlamak,

f) Tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerinin AB mevzuatı, ADR ve RID şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamaya yönelik usul ve esasları belirlemek,

g) Karayolu ve demiryolu tehlikeli madde taşımacılık sektörüne ilişkin AB tarafından yapılmış/yapılacak mevzuat çalışmalarını yakından takip etmek ve ülkemiz için gerekli hazırlık çalışmalarını yapmak,

ğ) Türkiye-AB mali işbirliği çerçevesinde, karayolu, demiryolu ve havayoluyla tehlikeli madde taşımacılık sektörlerine yönelik proje önerileri geliştirmek, projelerin uygulanmasına ve koordinasyonuna yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

h) Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) toplantıları kapsamında yapılan çalışmaları yakından takip etmek, koordinasyonu sağlamak ve bu husustaki toplantılarla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

ı) OTIF bünyesinde yürütülen tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınması çalışma grubu ve komite toplantılarını takip etmek, koordinasyonu sağlamak ve bu husustaki toplantılarla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

i) Avrupa Birliği, BM-AEK, OTIF ve benzeri uluslararası örgütlerin bünyesinde/nezdinde yaşanan gelişmeler, imzalanan anlaşmalar/protokoller veya alınan kararların takibi ile bu örgütlerde gerçekleşen toplantıların hazırlık çalışmalarını yürütmek,

j) Karayolu, demiryolu ve havayoluyla tehlikeli yük taşımacılığı sektörlerinin geliştirilmesine yönelik, ilgili kamu kurumları ve özel sektörün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda AB, AB üyesi ülkeler ve uluslararası kuruluşlardan kısa süreli teknik yardım ve eğitim seminerleri düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

k) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının niteliklerini, belgelendirmelerini, yeterliliklerini, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemek,

l) TMGDK’ ların mevzuat kapsamında tanımlanan iş ve işlemleri ile yeterliliklerinin devam edip etmediğinin takibine ilişkin denetimleri yapmak/yaptırmak,

o) Görev alanı ile ilgili konularda yetkilendirdiği kurum / kuruluşlar tarafından yapılan işlemlerin sonuçları hakkındaki istatistiki verilerin U-NET Otomasyon Sistemine aktarılmasını sağlamak,

ö) Görev alanı ile ilgili konularda yetkilendirdiği kurum / kuruluşlar tarafından verilen hizmetler karşılığında elde edilen gelirlerin Bakanlık ve ilgili kuruluş arasında paylaşımı ile ilgili düzenlemeleri yapmak.

p) Gerekli hallerde sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanması veya bunların kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak,

r)Tehlikeli yüklerin havayoluyla uluslararası taşınmasında, gerektiğinde ICAO-TI ve DGR kurallarının kolaylaştırılması hususunda ülkemiz ile diğer ülkeler arasında yapılabilecek anlaşmaları hazırlamak.

s) Havayoluyla tehlikeli yük taşımacılık sektörüne ilişkin ICAO ve AB tarafından yapılmış/yapılacak mevzuat çalışmalarını yakından takip etmek ve ülkemiz için gerekli olan hazırlık çalışmalarını yapmak,

t)Havayoluyla tehlikeli yük taşımacılık sektörünün geliştirilmesine yönelik, İlgili kamu kurumlarının ve özel sektörün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, Avrupa Birliği, AB üyesi ülkeler ve Uluslararası kuruluşlardan kısa süreli teknik yardım ve eğitim seminerleri (TAIEX gibi) düzenlenmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak,

ü) Ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında sivil havacılık sektörüne Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi düzenlemek,

v) Ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında hava alanlarında faaliyet gösteren kurum/kuruluş ve işletmelere faaliyet alanlarıyla ilgili uygunluk belgeleri vermek.