Logo

Tehlikeli Yük Taşımacılığı

Tehlikeli Yük Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Tehlikeli mal taşımacılığı alanında hizmet verenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek.

b) Karayoluyla ve demiryoluyla tehlikeli madde taşımacılığı konusunda gerekli mevzuatın hazırlanması ve uygulanması için gerekli iş ve işlemleri yapmak.

c) Karayoluyla ve demiryoluyla tehlikeli maddelerin taşınması için gerekli özel izin taleplerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

ç) Tehlikeli maddelerin karayoluyla ve demiryoluyla taşınması konusunda yapılan uluslararası çalışmaları takip etmek ve gerektiğinde bunları mevzuata dercetmek.

d) Tehlikeli maddelerin karayoluyla ve demiryoluyla taşınmasında görev, yetki ve sorumluluğu bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak.

e) Tehlikeli maddelerin karayoluyla ve demiryoluyla uluslararası taşınması ile ilgili olarak, gerektiğinde ADR ve RID şartlarının kolaylaştırılması hususunda ülkemiz ile diğer ülkeler arasında yapılabilecek anlaşmaların şartlarını hazırlamak.

f) Tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerinin AB mevzuatı, ADR ve RID şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamaya yönelik usul ve esasları belirlemek.

g) Karayolu ve demiryolu tehlikeli madde taşımacılık sektörüne ilişkin AB tarafından yapılmış/yapılacak mevzuat çalışmalarını yakından takip etmek ve ülkemiz için gerekli hazırlık çalışmalarını yapmak.

ğ) Türkiye-AB mali işbirliği çerçevesinde, karayolu ve demiryolu tehlikeli madde taşımacılık sektörlerine yönelik proje önerileri geliştirmek, projelerin uygulanmasına ve koordinasyonuna yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

h) Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) toplantıları kapsamında yapılan çalışmaları yakından takip etmek, koordinasyonu sağlamak ve bu husustaki toplantılarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

ı) OTIF bünyesinde yürütülen tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınması çalışma grubu ve komite toplantılarını takip etmek, koordinasyonu sağlamak ve bu husustaki toplantılarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

i) Avrupa Birliği, BM-AEK, OTIF ve benzeri uluslararası örgütlerin bünyesinde/nezdinde yaşanan gelişmeler, imzalanan anlaşmalar/protokoller veya alınan kararların takibi ile bu örgütlerde gerçekleşen toplantıların hazırlık çalışmalarını yürütmek.

j) Karayolu ve demiryoluyla tehlikeli yük taşımacılığı sektörlerinin geliştirilmesine yönelik, ilgili kamu kurumları ve özel sektörün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda AB, AB üyesi ülkeler ve uluslararası kuruluşlardan kısa süreli teknik yardım ve eğitim seminerleri düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

k) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının niteliklerini, belgelendirmelerini, yeterliliklerini, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemek.

l) TMGDK’ların mevzuat kapsamında tanımlanan iş ve işlemleri ile yeterliliklerinin devam edip etmediğinin takibine ilişkin denetimleri yapmak/yaptırmak. 

m) Uluslararası tehlikeli yük taşımacılığında kullanılan ADR Bölüm 9’da tanımlanan karayolu taşıtlarının ADR Kısım 9 kapsamında teknik muayenelerinin yapılması/yaptırılması ve araçlara ADR Uygunluk Belgesi'nin düzenlenmesi/düzenletilmesini sağlamak.

n) Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) Ek A Bölüm 6; Tehlikeli Malların Demiryoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşma (RID) da yer alan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan yük taşıma birimleri (Tank-vagonları, portatif tanklar, sabit tanklar, fiber takviyeli plastik tanklar, sökülebilir tanklar, tank konteynerleri, tank takas gövdeleri, çok elemanlı gaz konteynerleri ile ADR’de tanımlanan her türlü muayeneye tabi taşıma ünitesi) ve ürün muhafaza ambalajlarının uluslararası mevzuat kapsamında yapılması gereken tip onay, sertifikasyon, test ve dönemsel muayenelerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak.

o) Ülke içerisinde taşımacılık yapmak kaydıyla, tehlikeli madde taşıyan ve ADR kriterlerini sağlayamayan eski araçların, üst yapılarının ve donanımlarının can, mal ve çevre güvenliğini artırmak amacıyla asgari niteliklerini belirlemek, bu araçların teknik muayenelerini yapmak/yaptırmak ve Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlemek/düzenlettirmek.

ö) Ülke içerisinde taşımacılık yapmak kaydıyla, tehlikeli madde taşıyan ve RID kriterlerini sağlayamayan eski sarnıç vagonların, üstyapılarının ve donanımlarının can, mal ve çevre güvenliğini artırmak amacıyla asgari niteliklerini belirlemek, bu vagonların teknik muayenelerini yapmak/yaptırmak ve Tank Muayene Belgesi düzenlemek/düzenlettirmek.

p) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ambalaj, tank ve taşıma birimlerinin yine taraf olduğumuz uluslararası sözleşme/anlaşmalar kapsamında tip onay belgelerini vermek üzere yapılacak testlerin uluslararası standartlara uygun laboratuvarlarda yapılmasını sağlamak/sağlatmak.

r) Ulusal ve uluslararası tehlikeli yük taşımacılığında kullanılan ADR Bölüm 9'da tanımlanan araçların dönemsel teknik muayeneleri ile üstyapılarının; ara, periyodik ve istisnai muayenelerinin yapıldığı muayene merkezlerinin asgari niteliklerini, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, bunları yetkilendirmek.

s) Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen muayene merkezlerini denetlemek.

ş) Yetkilendirilen kurum/kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi gereken onay, sertifikasyon ve testlere ilişkin iş ve işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını takip etmek ve denetlemek.

t) Görev alanı ile ilgili konularda yetkilendirdiği kurum / kuruluşlar tarafından yapılan işlemlerin sonuçları hakkındaki istatistiki verilerin U-NET Otomasyon Sistemine aktarılmasını sağlamak.

u) Görev alanı ile ilgili konularda yetkilendirdiği kurum / kuruluşlar tarafından verilen hizmetler karşılığında elde edilen gelirlerin Bakanlık ve ilgili kuruluş arasında paylaşımı ile ilgili düzenlemeleri yapmak.

ü) Gerekli hallerde sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanması veya bunların kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak.