Logo

Demiryolu Taşımacılığı Daire Başkanlığı

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR


Demiryolu Taşımacılığı Daire Başkanlığı görev ve yetkileri şunlardır:

a) Demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri, gar veya istasyon işletmecileri ve demiryolunda benzeri taşımacılık faaliyetleri için mali yeterlilik, mesleki yeterlilik, mesleki saygınlık ilkelerine uygun olarak bu faaliyetlerde bulunanların yetki belgelerini vermek, verilen yetki belgelerinin yenilenmesi veya iptal edilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

b) Yetki belgesi verilen kurum/kuruluşların yetkilendirme kriterleri çerçevesinde uygunluk değerlendirme ve kontrol faaliyetlerini yapmak.

c) Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü (OTIF) ve Avrupa Demiryolu Ajansı (ERA) bünyesinde yürütülen çalışmaları takip etmek, koordinasyonu sağlamak ve bu husustaki toplantılarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

ç) AB İlerleme Raporu çalışmalarını yakından takip etmek, demiryolu sektörüne ilişkin konuları değerlendirerek ilgili birimlere bilgi vermek, koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde görüş oluşturmak ve yazışmaları hazırlamak.

d) Avrupa Komisyonu Alt Komite toplantıları kapsamında demiryolu sektörüne ilişkin yapılan çalışmaları yakından takip etmek, bu husustaki toplantılarla ilgili iş ve işlemleri yapmak, koordinasyonu sağlamak.

e) Türkiye-AB mali işbirliği çerçevesinde, demiryolu sektörüne yönelik proje önerileri geliştirmek, proje teknik fiş ve teknik şartnamesini hazırlamak, projelerin uygulanmasına ve koordinasyonuna yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

f) Demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde bulunan demiryolu altyapı ve tren işletmecileri arasında serbest, adil, sürdürülebilir ve tekelleşmenin önüne geçecek şekilde rekabeti düzenlemek ve denetlemek.

g) Demiryolu altyapısı kullanımı, tahsisi, erişimi ve ücretlendirmeye ilişkin olarak düzenlemeler yapmak, bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak ve denetlemek.

ğ) Demiryolu altyapı kullanım ücretleri ile taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücret tespit etmek ve uygulamasını denetlemek.

h) Demiryolu altyapısı kullanımı, tahsisi, erişimi ve ücretlendirmeye ilişkin olarak demiryolu altyapı işletmecisi ile demiryolu tren işletmecileri arasında oluşan ihtilafların çözümüne yönelik karar almak.

ı) Demiryolu altyapı işletmecisinin belirleyeceği altyapıya erişim ücretinin demiryolu taşımacılığı piyasasına yönelik etki analizlerini yapmak, sonuçlarına göre gerekli önlemleri almak.

i) Demiryolu altyapı işletmecisinin yaptığı kapasite tahsisini, erişim ücretlendirme sözleşmelerini ve trafik performansını değerlendirmek, gerekli görüş ve önerilerde bulunarak önlemler almak.

j) Demiryolu ulaştırması alanında hizmet üreten demiryolu altyapı işletmecisi, demiryolu tren işletmecisi ile demiryolunda seyahat eden yolcuların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek.

k) Demiryolu yolcu taşımacılığında kamu hizmeti yükümlülüğüne ilişkin usul ve esasları belirlemek, kamu hizmeti sözleşmesini hazırlamak, hizmetin alımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, sözleşmeye uygunluğunu denetlemek.