Logo

Karayolu Taşımacılığı Daire Başkanlığı

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Karayolu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) 4925 sayılı Kanun kapsamında yürütülen, acente, eşya, kargo, nakliyat ambarı, lojistik, dağıtım ve terminal işletmeciliği faaliyetleriyle ilgili ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak.
b) Havalimanı, liman ve tren garları ile yerleşim merkezleri arasında yolcu taşımacılığı yapacakların başvurularını değerlendirmek ve mevzuata uygun olanların izin işlemlerini yapmak.
c) Herhangi bir izni bulunmayan yolcu taşımaya mahsus ve içinde yolcu bulunan yabancı taşıtların ülkemize giriş/çıkış talepleriyle ilgili özel izin işlemleri yapmak.
ç) İptal edilmesi veya geçersiz sayılması veya faaliyeti durdurulması veya faaliyet durdurma işleminin kaldırılması gereken yetki belgeleri, izin/izinler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel servis hizmeti ihdası konusundaki başvurularını, Kamu Kurum Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda inceleyerek, ilgili kamu kurum/kuruluşuna izin verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
e) Kısa mesafe yolcu taşımacılığı ile ilgili diğer her türlü iş ve işlemleri yapmak.
f) Okul Servis Araçları Yönetmeliği çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yapmak.
g) Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sisteminin (U-ETDS) işleyişine yönelik her türlü iş ve işlemi yapmak.
ğ) Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan, kalkış, ara durak ve varış noktalarının U-ETDS sistemine U-NET otomasyon sistemi üzerinden tanımlanmasına yönelik işlemleri yürütmek.
h) U-ETDS sistemi hakkında, karşılaşılan sorunlara ilişkin görüş istekleri ve benzeri talepler hakkında gerekli işlemleri yürütmek.
ı) U-ETDS sistemindeki verilerin kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasına yönelik taleplerle ilgili her türlü iş ve işlemi yapmak.
i) U-ETDS sistemine ilişkin, denetimle yetkili olanlara eğitim seminerleri düzenlemek.
j) U-ETDS sistemine veri gönderme işlemleri ile ilgili kapsam, nitelik ve imtiyazlara ilişkin mevzuat düzenlemelerine yönelik hazırlıkları yapmak.
k) U-ETDS sistemine veri göndermeyen firmalara gerekli idari müeyyideleri uygulamak ve bunların tebligat süreçleri ile ilgili gereğini yapmak.
l) U-ETDS sistemine web servis üzerinden veri gönderecek olan taşımacı firmaları yetkilendirmek ve bununla ilgili her türlü iş ve işlemi yapmak.
m) U-ETDS sisteminin işleyişi hakkında taşımacı firmalara bilgilendirme yapılmasına ilişkin konferans, toplantı, seminer ve benzeri etkinlikleri koordine etmek ve gerçekleştirmek.
n) U-ETDS sistemiyle ilgili dava konusu olan iş ve işlemler hakkında, gerekli cevabi yazıları hazırlamak.
o) U-ETDS sistemiyle ilgili elektronik altyapının kurulması, e-Devlet portalı üzerinden veri giriş ekranlarının hazırlanması, U-NET otomasyon sistemindeki veri giriş ve raporlama ekranlarının hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri, Bilgi İletişim ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ile birlikte yürütmek.
ö) Uluslararası arızi ve mekik yolcu taşımaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
p) Uluslararası düzenli yolcu taşımacılığı hatlarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
r) Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyenlerin başvuruların araştırma ve incelemelerini 7 (yedi) iş günü içinde tamamlayarak durumu mevzuata uygun olmayanların başvuru evraklarını gerekçesiyle birlikte iade etmek veya eksiği olanlarla ilgili eksik bildirim yazısı göndermek; durumu mevzuata uygun olanları makamın onayına sunmak ve makam onayı alındıktan sonraki en geç 2 (iki) iş günü içinde yetki belgesini düzenlemek.
s) Yetki belgesi iptal edilenler veya geçersiz sayılanlar veya faaliyeti durdurulanlar veya faaliyet durdurma işlemi kaldırılanlar hakkında gereği için ilgili kamu kurum/kuruluşlarına, bilgi için sivil toplum örgütlerine gönderilecek yazıları hazırlamak.
ş) Yetki belgesi iptal edilenler veya geçersiz sayılanlar veya faaliyeti durdurulanlara ilişkin tebligatları ve bekleme sürelerini takip etmek, gereğini yapmak.
t) Yolcu taşımaya mahsus özmal taşıtlarıyla yurt dışına çıkış talebinde bulunan kurum ve kuruluşların özel izin talepleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.