Logo

Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanlığı

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Eğitim ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bünyesindeki karayolu, demiryolu, tehlikeli yük taşımacılığı mevzuatı kapsamında yürütülen tüm eğitim faaliyetlerinin takibi, koordinasyonu işlemlerini yürütmek.
b) Karayolu ve demiryoluyla tehlikeli yük taşımacılığı alanında eğitim verecek Eğitim Kuruluşu/İşletmelerin Yetki Belgesi iş ve işlemlerini yapmak.
c) Eğitim merkezlerinde eğitim verecek eğiticilerin; niteliklerini belirlemek, eğiticilerin eğitimi programları düzenlemek/düzenletmek, belgelendirmek ve eğiticilere yönelik diğer iş ve işlemleri yapmak.
ç) Karayolu ve demiryoluyla yapılan tehlikeli yüklerin taşınmasında görev alan kişilerin almaları gereken eğitimlere ilişkin müfredatı hazırlamak.
d) ADR, RID ve ilgili AB mevzuatınca eğitim alması gereken kişilere verilecek eğitimlerin uygulanmasına yönelik usul ve esasları belirlemek.
e) Mevzuat hükümleri doğrultusunda, gerektiğinde görev alanı ile ilgili uygulama talimatları hazırlamak.
f) Gerekli hallerde sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü ihtar, uyarı, faaliyet durdurma, iptal ve benzeri müeyyidelerin uygulanması veya bunların kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
g) Görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri, Bakanlığın stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmek.
ğ) Görev alanı ile ilgili konularda gerekli denetimleri yapmak/yaptırmak.
h) İş ve işlemlerde; U-NET, BELGENET ve diğer elektronik hizmet sistemlerini doğru ve etkin kullanmak.
ı) Görev alanına giren konularda idari yargıya intikal etmiş davalara ait iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.
i) Görev alanı ile ilgili şikâyetler konusunda gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak, şikayete ilişkin gerekirse mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapmak ve yapılan işlemin sonucundan şikâyet sahibine bilgi verilmek.
j) Görev alanına giren konulardaki faaliyetleri, değişimleri, istatistikleri ve piyasayı takip ederek amirlerine öneri/rapor sunmak.
k) Yapılan her türlü iş ve işleme ilişkin belgeleri/yazıları usulüne uygun şekilde dosyalamak ve muhafaza etmek.
l) Uygulamada yaşanan sorunların çözümü hakkında görüş hazırlamak. m) Kamu kurum/kuruluşları ve gerçek/tüzel kişilerle görev alanına giren konularda yapılacak yazışmaları hazırlamak ve sonuçlanmasını takip etmek.
n) Sınav Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarını belirleyerek bu usul ve esaslar çerçevesinde yapılması gereken iş ve işlemleri yürütmek.
o) Tehlikeli mal taşımacılığı sürücü eğitimlerine (SRC-5) yönelik müfredata uygun olarak “Sınav Soru Bankası” oluşturulması, güncellenmesi ve sürekli olarak geliştirilmesi amacıyla iş ve işlemleri yürütmek.
ö) SRC-5 Belgesi ile Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası basımına dair iş ve işlemlerini yapmak/yaptırmak.
p) Gerekli hallerde görev alanına giren konularda ilgili Kurum/Kuruluşlarla protokoller yapmak, yapılan protokoller kapsamındaki iş ve işlemleri takip etmek.
r) Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazananlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak.
s) Eğitimden muaf olup doğrudan sınava gireceklerle ilgili iş ve işlemleri yapmak.