Logo

Demiryolu Sertifikasyon Daire Başkanlığı

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Demiryolu Sertifikasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Demiryolu altyapı ve tren işletmecilerinin demiryolu ulaşımındaki emniyet performanslarının arttırılabilmesi için söz konusu işletmecilerin emniyet yönetim sisteminin oluşturulmasına ilişkin düzenleme, ortak emniyet yöntem ve göstergelerini hazırlamak, uygunluk değerlendirme ve kontrol faaliyetlerini yapmak.

b) Sistem Mühendisliği çalışmalarıyla koordineli olarak RAMS planlarını oluşturmak ve işletme veriminin arttırılması için faaliyetleri düzenlemek ve yapmak.

c) Demiryolu altyapı işletmecilerinin emniyet yetkilendirmelerini, demiryolu tren işletmecilerinin emniyet sertifikalarını vermek.

ç) Demiryolu emniyetine ilişkin faaliyetleri içeren bir önceki takvim yılına ait demiryolu tren işletmecileri ve demiryolu altyapı işletmecilerinin yıllık emniyet raporlarını temel alan yıllık raporu düzenlemek.

d) İlgili kurumlarca hazırlanan ve Genel Müdürlüğümüze gönderilen kaza ve/veya olayların raporlarını inceleyerek, gerekli görüş ve önerilerde bulunmak, bu hususu ilgili kurumlarla koordineli olarak değerlendirmek.

e) Emniyet sertifikası ve emniyet yetkilendirmesi sahibi demiryolu tren işletmecileri ve demiryolu altyapı işletmecilerini ilgili mevzuat çerçevesinde emniyet prosedürleri yönünden denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek.

f) Demiryolu sektöründe başta tren makinistleri olmak üzere demiryolu altyapı işletmecileri ve demiryolu tren işletmecilerinde emniyet kritik görev yapacak personelin mesleki yeterlik şartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve bunları yetkilendirmek ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek.

g) Bakanlık adına tren makinistlerine Tren Makinist Ehliyeti vermek.

ğ) Demiryolu sektöründe emniyet kritik görevlerde çalışacak personelin alması zorunlu mesleki eğitimleri verecek kuruluşların, ders programları/müfredatlarının belirlenmesi konusunda ilgili kurum/kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

h) AB mevzuatına uyumlu olarak karşılıklı işletilebilirlik teknik şartları ve diğer geçerli uluslararası standartlar çerçevesinde; yurt içinde üretilecek veya yurtdışından ithal/ kiralama yoluyla getirilecek (yeni veya eski) ve ulusal demiryolu altyapı ağında kullanılacak her çeşit çeken ve çekilen demiryolu aracının yaş standartlarını belirlemek, bu standartlara göre tip onay vermek ve tescillerini yapılmasına ilişkin usul ve esaslarını belirlemek, sicilini tutmak.

ı) Ulusal demiryolu altyapı ağında kullanılacak her türlü çeken ve çekilen demiryolu aracının tasarım ve imalatının ilgili standartlara uygun olduğunu kontrol, test ve denetim işlerini yapacak olan onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş, bağımsız risk değerlendirme kuruluşu ve UTP değerlendirme kuruluşlarını yetkilendirmek ve bu hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek.

i) Ulusal demiryolu altyapı ağında kullanılacak her çeşit çeken ve çekilen demiryolu aracının bakım, onarım ve varsa dönemsel teknik muayenelerini yapacakların asgari niteliklerini belirlemek ve bunları yetkilendirmek, denetlemek ile bu hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek.

j) Demiryolu sabit alt sistemlerinin (altyapı, otomasyon, sinyalizasyon ve elektrifikasyon) muayenelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, standartlara uygun şekilde yaptırmak ve belgelendirmek.

k) Demiryolu sabit alt sistemlerinin (altyapı, otomasyon, sinyalizasyon ve elektrifikasyon) muayenelerini yapacakların asgari niteliklerini belirlemek, standartlara uygun şekilde yetkilendirmek ve denetlemek.

l) Sinyalizasyon, otomasyon sistemi ve elektrifikasyon sistemi için uygun standartların belirlenerek performansın arttırılmasını sağlamak.

m) Sinyalizasyon sistemi için oluşturulan RAMS dokümanlarının teknolojik gelişmeler ışığında değerlendirilerek performansın arttırılması için uygun stratejilerin gerçekleştirilmesi.

n) Kent içi demiryolu projeleri kapsamında yerliliği destekleyen stratejileri gerçekleştirmek, bu kapsamda oluşturulacak plan ile birtakım çalışma faaliyetlerini yürütmek.

o) Kent içi demiryolu ile ilgili yönetmelik hazırlamak ve hazırlatmak.

ö) Kent içi demiryolu ile ilgili olarak yürütülen faaliyetlerde teknolojik gelişmelerin takip edilerek ilgili değişikliklerin sisteme katma değer olarak ilave edilmesini sağlamak.

p) İltisak hatları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak ve paydaşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak.