Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

(1) Başkanlığa bağlı şube müdürlükleri şunlardır:

a) İnsan Kaynakları ve İdari İşler Şube Müdürlüğü.

b) Mali ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü.

c) Evrak, Arşiv ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü.


(2) Başkanlığın sorumlu olduğu mevzuatlardan;

a) Birinci derecede sorumlu olduğu mevzuat;

1) 657, 4925, 5018 Sayılı Kanunlar, Olağan Üstü Hal ve Savaş Kanunu, Harcırah Kanunu, Kamu İhale Kanunu ile 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname.

2) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği.

3) Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Ve Uzman Yardımcılarının Sınav, Atama, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.

4) Ulaştırma Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği.

5) Ulaştırma Bakanlığı Arşiv Yönetmeliği.

6) Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi.

7) Milli Alarm Yönetmeliği.

8) Doğrudan görev alanıyla ilgili genelgeler

b) İkinci derecede sorumlu olduğu mevzuat;

1) Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği.

2) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği.

3) Diğer genelgeler.


(3) İnsan Kaynakları ve İdari İşler Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a) Genel Müdürlükçe kullanılan alanların bakımı, onarımı, tadilatı ve yerleşim planları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

b) Geçici göreve giden personelin Makam Onayları ile Genel Müdürlük içindeki vekaleten görevlendirme ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

c) Genel Müdürlük personelinin tayin, terfi, atama, emeklilik, yıllık izin, rapor, geçici görev ve benzeri özlük hakları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

ç) Genel Müdürlüğe gelen tüm genelge, talimat ve duyuruları Genel Müdürlük ilgili personeline ve gerekmesi halinde Bakanlık Bölge Müdürlüklerine duyurmak/tebliğ etmek.

d) Görev alanı ile ilgili olarak Bakanlık Bölge Müdürlükleriyle yapılacak yazışmaları hazırlamak ve sonuçlanmasını takip etmek.

e) Görev alanı ile ilgili olarak kamu ve özel kuruluşlarla gerekli yazışmaları hazırlamak.

f) Gerekli hallerde sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanması veya bunların kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

g) Görev alanı ile ilgili şikâyetler konusunda gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra ilgililer hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını ve sonucundan şikayet sahibine bilgi verilmesini sağlamak.

ğ) Görev alanına giren konulardaki faaliyetleri, değişimleri, istatistikleri ve piyasayı takip ederek amirlerine öneri/rapor sunmak.

h) Uygulamada yaşanan sorunların çözümü hakkında görüş hazırlamak.

ı) Görev alanına giren konularda idari yargıya intikal etmiş davalara ait iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.

i) Görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri Bakanlığımızın stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmek.

j) İş ve işlemlerde U-Net ve Belgenet sistemlerini doğru ve etkin kullanmak

k) Yapılan her türlü iş ve işleme ilişkin belgeleri/yazıları usulüne uygun şekilde dosyalamak ve muhafaza etmek.

l) Genel Müdürlük ve/veya Başkanlıkça belirlenecek/verilecek diğer görevleri yapmak.


(4) Mali ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a) Hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

b) Genel Müdürlüğün bütçesini hazırlamak, bütçe görüşmelerine katılım sağlamak.

c) Genel Müdürlük “Birim Faaliyet Raporu”nu hazırlamak.

ç) Genel Müdürlük bütçesinden yapılacak tüm harcamaların tahakkuk iş ve işlemlerini yapmak.

d) Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü malzeme, demirbaş, kırtasiye ve diğer sarf malzemelerinin temini ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

e) 4925 sayılı kanunun 33 üncü maddesi kapsamında hayatını kaybeden şoförlerin varislerine yapılacak ödemelere ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

f) Yetki belgeleri ile ilgili ücret iadelerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

g) Uluslararası toplantılar haricindeki temsil ve ağırlamalara ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

ğ) Görev alanı ile ilgili Bakanlık Bölge Müdürlükleriyle yapılacak yazışmaları hazırlamak ve sonuçlanmasını takip etmek.

h) Görev alanı ile ilgili olarak kamu ve özel kuruluşlarla gerekli yazışmaları hazırlamak.

ı) Gerekli hallerde sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanması veya bunların kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

i) Görev alanı ile ilgili şikâyetler konusunda gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra ilgililer hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını ve sonucundan şikayet sahibine bilgi verilmesini sağlamak.

j) Görev alanına giren konulardaki faaliyetleri, değişimleri, istatistikleri ve piyasayı takip ederek amirlerine öneri/rapor sunmak.

k) Uygulamada yaşanan sorunların çözümü hakkında görüş hazırlamak.

l) Görev alanına giren konularda idari yargıya intikal etmiş davalara ait iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.

m) Görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri Bakanlığımızın stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmek.

n) İş ve işlemlerde U-Net ve Belgenet sistemlerini doğru ve etkin kullanmak

o) Yapılan her türlü iş ve işleme ilişkin belgeleri/yazıları usulüne uygun şekilde dosyalamak ve muhafaza etmek.

ö) Genel Müdürlük ve/veya Başkanlıkça belirlenecek/verilecek diğer görevleri yapmak.


(5) Evrak, Arşiv ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a) Genel Müdürlük içindeki evrak kayıt, dağıtım ve arşivleme ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

b) Genel Müdürlüğe gelen her türlü gizli ve kontrollü evrakın usulüne uygun olarak muhafaza edilmesini sağlamak, bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

c) Genel Müdürlüğe gelen BİMER ve CİMER’lerin ilgili birimlerine sevklerini sağlamak ve istatistiki rapor hazırlamak suretiyle cevaplama sürelerini takip etmek.

ç) Bakanlık Bölge Müdürlükleriyle yapılacak yazışmaları hazırlamak ve sonuçlanmasını takip etmek.

d) Görev alanı ile ilgili olarak kamu ve özel kuruluşlarla gerekli yazışmaları hazırlamak.

e) Gerekli hallerde sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanması veya bunların kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

f) Görev alanı ile ilgili şikâyetler konusunda gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra ilgililer hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını ve sonucundan şikayet sahibine bilgi verilmesini sağlamak.

g) Görev alanına giren konulardaki faaliyetleri, değişimleri, istatistikleri ve piyasayı takip ederek amirlerine öneri/rapor sunmak.

ğ) Uygulamada yaşanan sorunların çözümü hakkında görüş hazırlamak.

h) Görev alanına giren konularda idari yargıya intikal etmiş davalara ait iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.

ı) Görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri Bakanlığımızın stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmek.

i) İş ve işlemlerde U-Net ve Belgenet sistemlerini doğru ve etkin kullanmak

j) Yapılan her türlü iş ve işleme ilişkin belgeleri/yazıları usulüne uygun şekilde dosyalamak ve muhafaza etmek.

k) Genel Müdürlük ve/veya Başkanlıkça belirlenecek/verilecek diğer görevleri yapmak.