Logo

Lojistik ve Kombine Taşımacılık Daire Başkanlığı

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Lojistik ve Kombine Taşımacılık Daire Başkanlığı görev ve yetkileri şunlardır:


a) Lojistik köy, merkez veya üslerin yer, kapasite ve benzeri niteliklerini ülkemiz ulaştırma koridorlarına uygun şekilde belirleyerek planlamak, kurulmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve izin vermek, gerekli arazi tahsisi ile altyapıların kurulması hususunda ilgili kuruluşları koordine etmek ve uygulamasını takip etmek ve denetlemek,

b) Ülkemizin bütüncül hedefleri ve planları doğrultusunda, lojistik strateji belgesi ve/veya lojistik master planların uygulanabilirliğini ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak sağlamak,

c) Türkiye Lojistik Master Planı ile ilgili tüm çalışmaları yürütmek, güncellenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

ç) Lojistik Merkezlerin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirilmesine yönelik analizleri yapmak ve yaptırmak,

d) Bölgelerin intermodal taşımacılık olanakları, ekonomik gelişimi, demografik ve jeolojik yapısına göre lojistik merkezlerin planlamasını yapmak,

e) Ülkemizin bölgesinde lojistik merkez konumuna yükselmesini sağlayacak politika, program ve master planları geliştirmek,

f) Lojistik merkezlerin yer, kapasite ve benzeri niteliklerini belirleyerek kurulmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve izin vermek,

g) Lojistik merkezlerin kurulmalarını sağlamak, gelişimi için gerekli arazi tahsisi ile altyapıların kurulması hususunda ilgili kuruluşları koordine etmek ve uygulamasını takip etmek ve denetlemek,

ğ) Lojistik Koordinasyon/İcra Kurulu ile ilgili çalışmaları yürütmek,

h) Lojistik merkezlerin önceliklendirilmesi çalışmalarını koordine etmek,

ı) Kentsel lojistik planların hazırlanması çalışmalarına katkı sunmak,

i) Kombine taşımacılık faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını sağlamak,

j) Kombine taşımacılık ile ilgili politikalar oluşturmak, bu konuda gerekli iş ve işlemleri yapmak,

k) Taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerinin kaliteli, seri, güvenli ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını sağlamak,

l) Ulusal düzeyde kombine taşımacılığın geliştirilmesi ve mevcut ulaştırma türleri arasındaki dağılımın daha dengeli bir duruma getirilmesi amacıyla taşımacı firmalara yönelik mali ve idari teşvikleri içeren Proje Programları oluşturmak ve bu programları uygulamak,

m) Avrupa Birliği, BM-AEK, KEİ, UBAK/ITF, UNESCAP ve benzeri uluslararası örgütlerin bünyesinde/nezdinde yaşanan gelişmeler, imzalanan anlaşmalar/protokoller veya alınan kararların takibi ile bu örgütlerde gerçekleşen toplantıların hazırlık çalışmalarını yürütmek,

n) Kombine taşımacılık konusunda ülkemiz ile diğer ülkeler arasında imzalanan iki taraflı anlaşmalar ve protokoller ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, imzalanacak yeni anlaşmalar ve protokoller için gerekli çalışmaları yürütmek,

o) Kombine taşımacılık konularında ilgili kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle sektörel koordinasyonu sağlamak,

ö) Kombine taşımacılık sektöründe AB mevzuatına uyum çalışmalarının takibi ve koordinasyonunu sağlamak,

p) Türkiye-AB mali işbirliği çerçevesinde, kombine taşımacılık sektörüne yönelik yeni proje önerileri geliştirmek, mali destek sağlanan projelerin uygulanmasına ve koordinasyonuna yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

r) ATP “Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Taşımalarında Özel Ekipmanların Kullanımı Antlaşması’nı yürütmek, antlaşma içeriğinde yer alan bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasında kullanılacak yalıtımlı, soğutmalı ve ısıtmalı cihazların tip testleri ve periyodik testlerin prosedürlerini düzenlemek,

s) Türk Standartlar Enstitüsü ile imzalanan protokol kapsamında denetleme, inceleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

ş) Bozulabilir gıdalar konusunda ulusal uygulamaları planlamak, mevzuat hazırlamak, denetleme ve muayene sistemi oluşturmak, etkinliğini değerlendirmek

t) Ulaşım ve çevreye etkileri konusunda Bakanlık uhdesinde yürütülen çalışmalara katkı vermek,

u) Daire başkanlığı uhdesinde yürütülen Avrupa Birliği IPA projelerini yürütmek.

ü) Ülkemizde açılacak ulusal ve uluslararası düzenli Ro-Ro hatlarının açılması konusunda kombine taşımacılık kapsamında kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.