Kombine Taşımacılık Şube Müdürlüğü - Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
Logo

Kombine Taşımacılık Şube Müdürlüğü

Kombine taşımacılık faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını sağlamaya yönelik iş ve işlemleri takip etmek.

 Görevler:


1)Kombine taşımacılık alanında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek.

2)Kombine taşımacılık ile ilgili politikalar konusunda görüş oluşturmak, uygulanan politikaları takip etmek, bu konuda karar istihsali gerektiren hususlarda gerekli iş ve işlemleri yapmak.

3)Taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerinin kaliteli, seri, güvenli ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını sağlamak.

4)Ulusal düzeyde kombine taşımacılığın geliştirilmesi ve mevcut ulaştırma türleri arasındaki dağılımın daha dengeli bir duruma getirilmesi amacıyla taşımacı firmalara yönelik mali ve idari teşvikleri içeren Proje Programları oluşturmak ve bu programları uygulamak.

5)Avrupa Birliği, BM-AEK, KEİ UBAK/ITF ve benzeri uluslararası örgütlerin bünyesinde/nezdinde yaşanan gelişmeler, imzalanan anlaşmalar/protokoller veya alınan kararların takibi ile bu örgütlerde gerçekleşen toplantıların hazırlık çalışmalarını yürütmek.

6)Kombine taşımacılığı oluşturan tüm ulaştırma türlerinin; karayolu, demiryolu, denizyolu, ve havayolunun gelişimine yönelik planlanan ve uygulanan altyapı yatırımlarını takip etmek, bu yatırımların kombine taşımacılıkla olan ilişkisini kurmaya dönük çalışmalar yapmak ve görüş oluşturmak.

7)Kombine taşımacılık konusunda Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında imzalanan iki taraflı anlaşmalar ve protokoller ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, imzalanacak yeni anlaşmalar ve protokoller için gerekli çalışmaları yürütmek.

8)Kombine taşımacılık konularında ilgili kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle sektörel koordinasyonu sağlamak.

9)Kombine taşımacılık sektöründe AB mevzuatına uyum çalışmalarının takibi ve koordinasyonunu sağlamak.

10)Türkiye-AB mali işbirliği çerçevesinde, Kombine Taşımacılık sektörüne yönelik yeni proje önerileri geliştirmek, mali destek sağlanan projelerin uygulanmasına ve koordinasyonuna yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

11) Bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasına ilişkin ATP Anlaşması’ndan kaynaklanan iş ve işlemleri yerine getirmek.