Lojistik Şube Müdürlüğü - Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
Logo

Lojistik Şube Müdürlüğü

Lojistik köy, merkez veya üslerin yer, kapasite ve benzeri niteliklerini belirleyerek planlamak, kurulmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve izin vermek, gerekli arazi tahsisi ile altyapıların kurulması hususunda ilgili kuruluşları koordine etmek ve uygulamasını takip etmek ve denetlemek.

Görevler:


1)Ülkemizin bütüncül hedefleri ve planları doğrultusunda, lojistik strateji belgesi ve/veya lojistik master planların uygulanabilirliğini ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak sağlamak.

2)Lojistik merkezlerin yer seçimlerini, Ülkemiz kombine taşımacılık ve demiryolu ulaşım koridorlarına uygun şekilde planlamak.

3)Bölgelerin İntermodal taşımacılık olanakları, ekonomik gelişimi, demografik ve jeolojik yapısına göre lojistik merkezlerin planlamasını yapmak.

4)Ülkemizin doğu-batı ve kuzey-güney ticaret akslarında lojistik üs konumuna yükselmesini sağlayacak politika, program ve master planları geliştirmek.

5)Lojistik merkezlerin yer, kapasite ve benzeri niteliklerini belirleyerek kurulmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve izin vermek.

6)Lojistik merkezlerin kurulmalarını sağlamak, gelişimi için gerekli arazi tahsisi ile altyapıların kurulması hususunda ilgili kuruluşları koordine etmek ve uygulamasını takip etmek ve denetlemek.

7)Görev alanına giren konulardaki faaliyetleri, değişimleri, istatistikleri ve piyasayı takip ederek öneri/rapor sunmak.

8)Mevzuat hükümleri doğrultusunda, gerektiğinde görev alanı ile ilgili uygulama talimatları hazırlamak.

9)Görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri Bakanlığımızın stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmek.

10) Genel Müdürlük ve/veya Başkanlıkça belirlenecek/verilecek diğer görevleri yapmak.