Logo

Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük görev alanına giren konularda uluslararası taşımacılık alanında dünyadaki gelişmeleri takip etmek; bu alandaki faaliyetleri, değişimleri, istatistikleri ve piyasayı takip ederek gerektiğinde bu kapsamda öneri/rapor sunmak.

b) Genel Müdürlük görev alanına giren konularda AB tarafından yapılmış/yapılacak mevzuat çalışmalarını yakından takip etmek, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek, bu konuda diğer birimler ile koordinasyonu sağlamak.

c) AB İlerleme Raporları ve Ulusal Plan çalışmalarını yakından takip etmek, Genel Müdürlük görev alanına ilişkin konuları değerlendirerek ilgili birimlere bilgi vermek, koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde görüş oluşturmak ve yazışmaları hazırlamak.

ç) Karayolu taşımacılık sektörünün geliştirilmesine yönelik, ilgili birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, Avrupa Birliği, AB üyesi ülkeler ve Uluslararası kuruluşlardan kısa süreli teknik yardım ve eğitim seminerleri (TAEIX gibi) taleplerinde bulunmak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak. d) Avrupa Komisyonu Ulaştırma, Çevre ve Enerji ile Trans-Avrupa Şebekeleri Alt Komite toplantıları kapsamında yapılan çalışmaları yakından takip etmek, bu husustaki toplantılarla ilgili iş ve işlemleri yapmak, koordinasyonu sağlamak.

e) Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK), Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (BM/ESCAP), Uluslararası Taşımacılık Forumu (ITF), Avrupa Ulaştırma Bakanları Konferansı (UBAK), Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), İslam Kalkınma Teşkilatı (İKT), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Güney-Doğu Avrupa İşbirliği Girişimi (SECI), Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru (TRACECA), NATO Olağanüstü Hal Planlama Komitesi (SCEPC) ve NATO Dahili Satıh Nakliyatı Planlama Kurulu (PBIST) gibi uluslararası organizasyonlar bünyesinde Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren çalışmaları yakından takip etmek, toplantılara katılım sağlamak, diğer birimler ile bu alanda koordinasyonu sağlamak, bu organizasyonlar bünyesinde/nezdinde imzalanan anlaşmalar/protokoller veya alınan kararların onay sürecinin tamamlanması ve uygulanmasının sağlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

f) Otobüs ile Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşması (INTERBUS), Eşyaların Karayolunda Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi (CMR) ve TIR Sözleşmesi ile benzeri karayolu taşımacılığını ilgilendiren çok taraflı Sözleşme ve Konvansiyonlarla ilgili çalışmaları takip etmek ve bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konularda koordinasyonu sağlamak.

g) Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konularda diğer ülkeler ile imzalanacak “İkili Karayolu Taşımacılığı Anlaşması (kısaca İKTA)” ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, imzalanacak yeni İKTA’lar için gerekli çalışmaları yürütmek.

ğ) Mevcut İKTA’lar, protokoller ve çok taraflı organizasyonlar çerçevesinde Bakanlığımızca verilecek izin/geçiş belgelerinin basımı ve ilgili ülke yetkili makamlarına teslimi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

h) Mevcut İKTA’lar, protokoller ve çok taraflı organizasyonlar çerçevesinde temin edilen izin/geçiş belgelerinin zamanında ülkemize gelmesi hususunda akit taraf ülkeler ile uluslararası organizasyonlar nezdinde gerekli iş ve işlemleri yapmak, bu belgeleri dağıtıma yetkili kurumlara/firmalara teslim etmek.

ı) Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) toplantılarını düzenlemek, toplantı sonunda imzalanan Protokol, Tutanak ve diğer belgelerin onay sürecine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

i) Ulaştırma Karma Komisyon (UKK), Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve Genel Müdürlük görev alanına giren diğer uluslararası toplantılarda imzalanan protokoller, tutanaklar vb. belgeler ile alınan kararlardaki Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren konuları takip etmek, sonuçlandırma çalışmalarını yapmak, gerektiğinde ilgili diğer Daire Başkanlıkları ile koordinasyon sağlamak, ilgili ülkelere ilişkin değerlendirmeleri temin ederek ülke görüşüne esas olacak çalışmaları yapmak.

j) İhtiyaç olması halinde yabancı ülkelerin temsilcilikleri ile, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı üzerinden yapılacak yazışmaları hazırlamak, bu ülkelerin temsilcilileri ile gerekli görüşmeleri yapmak.

k) Uluslararası toplantılara ilişkin, temsil, ağırlama ve protokol işlerini organize etmek/düzenlemek.

l) Bakanlık aracılığıyla Türk sürücülere, ilgili ülke/ülkeler tarafından verilen süreli/çok girişli sürücü vizeleri ön başvurusuna dair iş ve işlemleri yapmak.

m) Her yılın başında; Bakanlıkça verilen izin/geçiş belgelerinin türü ve seri numaralarının belirtildiği tablolar ile birer örneğinin bulunduğu rehber kitapçık hazırlamak ve hazırlanan bu rehber kitapçığı sınır kapılarındaki gümrük birimlerine göndermek.

n) Geçiş Belgesi ile UBAK İzin Belgeleri Dağıtım Esaslarına İlişkin Mevzuatı hazırlamak, gerektiğinde değerlendirme yaparak değişiklik önerisinde bulunmak, yapılan değişiklikleri ilgili taraflara duyurmak ve bu konuda gerekli talimatları hazırlamak.

o) Geçiş Belgesi ile UBAK İzin Belgeleri Dağıtım Esaslarına İlişkin Mevzuat çerçevesinde; izin/geçiş belgelerinin herhangi bir aksamaya yol açmadan, verimli ve şeffaf bir şekilde dağıtımını ve kontrolünü sağlamak, bu belgelerin temini ve kullanımına ilişkin gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

ö) UBAK Karayolu Karnelerinin yeterli sayıda basımı ile ev ve büro eşyası taşıması yapacak yetki belgesi sahiplerine (UBAK) taşınma eşyası izin belgesi düzenlenmesi hususunda gerekli iş ve işlemleri yapmak.

p) Geçiş belgelerinin dağıtımı konusunda Bakanlık ile TOBB arasında yapılmış olan protokolün uygulanması için gerekli iş ve işlemleri yapmak.

r) Yabancı ülke taşıtlarının taşıma türlerine göre ibraz edecekleri belgelere ilişkin bilgilerin U-NET sistemi üzerinde güncel olarak tutulmasını sağlamak.

s) Sınır ve hareket gümrük işlemlerinde Bakanlık adına karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığına ilişkin olarak yapılan iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

ş) Anlaşmalı ve anlaşmasız ülkelere ait geçici plakalı eşya/yük taşımaya mahsus taşıtlar ile Türk ve yabancı plakalı taşıtların geçici ve kesin ihracı ile ithal edilen taşıtlara ve sergi, fuar, hibe, tamir-bakım amaçlı eşya taşımaya mahsus taşıtlara ilişkin yurda girişleri/yurtdışına çıkışları ve transit geçişleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

t) Yabancı ülke taşıtlarına verilecek Taşıma Özel İzin Belgeleriyle ilgili iş ve işlemleri yapmak.

u) Eşya taşımaya mahsus yabancı ülke taşıtlarına verilecek özel izinl e r i l e ilgili iş ve işlemleri yapmak.

ü) Yurt dışına eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarıyla çıkış talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının özel izin talepleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

v) e-Devlet Kapısı üzerinden firmalarca gerçekleştirilen işlemlere ilişkin takip/ tebliğ iş ve işlemlerini yapmak.