Logo

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

SRC-5 Belgesinin süresi ne kadardır? Belgeyi yenilemek için ne yapmak gerekir?

SRC-5 Belgesinin süresi 5 yıldır. Belgeyi yenilemek için belge süresinin son yılında Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim kuruluşlarından yenileme eğitimi alıp, yine Bakanlığımızca yapılan sınavda başarılı olmak zorunludur.

SRC-5 Sınavlarında adayların kaç sınav hakkı bulunmaktadır? Yenileme için sınav hakkı kaçtır?

SRC-5 Eğitimini başarı ile tamamlayan adayların 2 yıl içerisinde 4 sınav hakkı bulunmaktadır. İki yıl içerisinde sınav hakkını kullanıp başarısız olan adaylar tekrar eğitim almak zorundadır. Yenileme eğitimini başarı ile tamamlayan adayların da 4 sınav hakkı bulunmaktadır. Belge geçerlilik süresinin son yılında açılan 4 sınava girebilirler.  Ancak, 4’ten az sınava girip başarısız olmaları ve belge geçerlilik süresinin bitmesi ile belgesi iptal olanlar kalan sınav haklarını kullanabilirler. Ancak 2 yıl kısıtlamasını aşmamaları gerekmektedir.

SRC-5 Yenileme sınavında başarısız olan adayların ne yapması gerekmektedir?

SRC-5 yenileme sınavlarına giren adayların sınavlarda başarısız olmaları halinde, sınav haklarını tamamlamışsalar tekrar ilk belge alma eğitimini almaları zorunludur.  Tekrar eğitim alan adaylar 2 yıl içerisinde kullanmak üzere 4 sınav hakkı kazanırlar.

SRC-5 Eğitimine devam zorunlu mudur? Devamsızlık hakkı bulunmakta mıdır?

SRC-5 eğitimine devam etmek zorunludur. Adayların devamsızlık hakkı bulunmamaktadır.

Tehlikeli madde taşıyan sürücülerin SRC-5 Belgesi zorunluluğu var mıdır?

Ülkemiz Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşma’ya (ADR) taraf olmuştur. Bu Anlaşma gereği gerek yurt içinde gerekse yurt dışına (ADR’ye taraf ülkelere) tehlikeli madde taşıyan sürücülerin SRC-5 Belgesi yani Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Sertifikası bulundurmaları zorunludur.

SRC-5 Eğitimi nereden alabilirim?

SRC-5 Eğitimleri Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim kuruluşlarınca düzenlenmektedir. Bu kuruluşların listesi www.uhdgm.gov.tr adresinde “Hizmetler” linkinde “Eğitim” başlığı altında yayınlanmıştır. Burada belirtilen eğitim kuruluşları dışında hiçbir kuruluş eğitim düzenleyemez. Eğitimler yetkilendirilen eğitim kuruluşlarının eğitim merkezlerinde verilmek zorundadır.

Tehlikeli maddeleri paketli ve dökme taşımak için hangi eğitimleri almalıyım? Eğitimin süresi ne kadar? Hangi sınava girmeliyim? Sınavda kaç soru sorulmaktadır?

Paketli ve dökme olarak tehlikeli madde taşıyan sürücülerin ADR Temel eğitimi almaları gerekmektedir. Bu eğitimin süresi 18 saat teorik (sınıf ortamında), 1 saat ise uygulama eğitimi almalıdır. Sınava ise SRC-5 Temel kitapçığından girmelidir. Sınav 25 sorudan oluşmaktadır.

Tankerle tehlikeli madde taşımak için hangi eğitimleri almalıyım? Eğitimin süresi ne kadar? Hangi sınava girmeliyim? Sınavda kaç soru sorulmaktadır?

Tehlikeli maddeleri tankerle taşıyacak sürücülerin ADR Temel Eğitimine ilave olarak 12 saat teorik 1 saat uygulama olmak üzere toplam 13 saat ADR Tanker Eğitimi almalıdır. Sınava SRC-5 Temel + Tanker Kitapçığından girmelidir. 25 adet Temel sorusuna ilave 15 adet Tanker sorusu olmak üzere toplam 40 soru sorulmaktadır.

Patlayıcı madde (Sınıf 1) taşımak için hangi eğitimleri almalıyım? Eğitimin süresi ne kadar? Hangi sınava girmeliyim? Sınavda kaç soru sorulmaktadır?

Patlayıcı madde (Sınıf 1) taşıyacak sürücülerin ADR Temel Eğitimine ilave olarak 8 saat ADR Sınıf 1 Eğitimi almalıdır. Sınava SRC-5 Temel + Sınıf 1 Kitapçığından girmelidir. 25 adet Temel sorusuna ilave 15 adet Sınıf 1 sorusu olmak üzere toplam 40 soru sorulmaktadır.

Radyoaktif madde (Sınıf 7) taşımak için hangi eğitimleri almalıyım? Eğitimin süresi ne kadar? Hangi sınava girmeliyim? Sınavda kaç soru sorulmaktadır?

Radyoaktif madde (Sınıf 7) taşıyacak sürücülerin ADR Temel Eğitimine ilave olarak 8 saat ADR Sınıf 7 Eğitimi almalıdır. Sınava SRC-5 Temel + Sınıf 7 Kitapçığından girmelidir. 25 adet Temel sorusuna ilave 15 adet Sınıf 7 sorusu olmak üzere toplam 40 soru sorulmaktadır.

SRC-5 Sınavının süresi ne kadardır? Sınavda başarılı olmak için kaç puan alınması zorunludur?

SRC-5 Sınavının süresi 1 saattir. Sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılmaktadır.

SRC-5 Temel Belgesi olan bir kişi ilave olarak SRC-5 Tanker, Sınıf1 ve Sınıf 7 Sınavına ayrı girebilir mi? Sınavı kazanırsa belgesinin süresi ne kadar olur?

SRC-5 Temel Belgesi olan bir sürücü SRC-5 Tanker, Sınıf 1 veya Sınıf 7 Eğitimi alıp, bunların sınavına girebilir. Sınavda başarılı olanların belgesi SRC-5 Temel+Tanker veya SRC-5 Temel+Sınıf1 veya SRC-5 Temel +Sınıf 7 olarak düzenlenir. Belge süresi SRC-5 Temel belgesi kadardır.

TMGD olmak için hangi şartları taşımalıyım?

TMGD olmak isteyenlerin;

·       Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak,

·       Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmadığına ilişkin beyanda bulunmak,

·       Yetkili eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans diplomasına sahip olmak ve bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak(70 puan almak),

 

Şartlarını taşımak zorundadır.

 

Durumu yukarıdaki şartlara haiz olan ADR’ye taraf olan herhangi bir yabancı ülkenin yetkili idaresinden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olan kişilerin, başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile sertifikalarının Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı suretini İdareye ibraz etmeleri gerekir. İdarece yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde, bu kişilere mevcut sertifikalarındaki son geçerlilik tarihine kadar TMGDS düzenlenir.

 

Diğer taraftan TMGD RID+IMDG Kod Sertifikası almak isteyenlerin TMGD ADR Sertifikasına sahip olmaları zorunludur.

TMGD Sınavında kaç soru sorulmaktadır? Sınavda başarılı olmak için kaç puan almalıyım?

TMGD Sınavında Ülkemizin taraf olduğu ADR Anlaşmasına uygun olarak çoktan seçmeli 40 adet soru sorulmaktadır.

TMGD Sertifika süresi ne kadardır? Yenileme eğitimi var mıdır? TMGD Yenileme Sınavında kaç sınav hakkı bulunmaktadır? Yenileme Sınavı zorunlu mudur?

TMGD Sertifikasının süresi ADR’ye göre 5 yıldır. Kişiler sertifikalarının son yılında (yenileme eğitimi bulunmamaktadır.) 3 adet yenilme sınavına girebilirler. Yenileme sınavı ADR’ye göre zorunludur.

TMGD Yenileme Sınavında kaç soru sorulmaktadır? Sınavda başarılı olmak için kaç puan almam gerekir?

TMGD Yenileme sınavı TMGD ilk sınavları ile birlikte yapılmaktadır. Bu sınavlarda da 40 soru yer almaktadır. Yenileme sınavında geçer not 70 puandır.

TMGD ilk ve Yenileme Sınavında başarısız olan adaylar (tüm haklarını kullanan) ne yapmalıdır?

TMGD ilk ve yenileme sınavlarında başarısız olan adayları tekrar ilk eğitimi almaları zorunludur.

TMGD Eğiticisi Nasıl olabilirim?

TMGD Eğiticisi olmak isteyenlerin;

 

·       TMGDS sahip olmak,

·       Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında; İngilizce, Almanca, Fransızca veya Rusça dillerinden birinden asgari 65 düzeyinde puan aldığını gösteren belge veya dil yeterliği bakımından bu puana denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

·       Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak şarttır.

 

Bu şartlara haiz olan kişilerin Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 80 puan almaları gerekir.

TMGD Eğitici Belgesinin geçerlilik süresi var mıdır?

TMGD Eğitici belgelerinde süre bulunmamaktadır. Ancak, TMGD Sertifikasını yenileyemeyen eğiticiler, bu belgelerini yenileyene kadar eğitici olarak görev yapamazlar.

SRC-5 veya TMGD Eğitim kuruluşları Eğitici atamalarını nasıl yapabilir?

Yetkilendirilen eğitim kuruluşlarında yetkili eğitimden sorumlu yöneticisi tarafından kamu uygulama merkezi üzerinden sisteme tanımlı anlaşma yapacağı eğiticiyi eğitim kuruluşuna eğitici olarak tanımlar. Eğitici ise bu tanımlama işleminden sonra e-Devlet Sisteminden bu tanımlamayı onaylar ve anlaşma aktifleşir.

SRC-5 Eğiticisi nasıl olabilirim?

SRC-5 Eğiticisi olacak kişilerin;

·       En az lisans eğitiminden mezun olmaları,

·       Bakanlığın açmış olduğu Eğiticilerin Eğitimi Programı katılarak, program sonrası yapılan sınavda 80 puan almaları,

·       Yetkili Yangın Söndürme Eğitim Merkezlerinden alınmış uygulamalı yangın söndürme eğitimine katılım belgesine sahip olmaları

·       Eğitici belgesi ücretini yatırmaları

Gerekmektedir.

 

Ayrıca, ADR Anlaşmasına taraf ülkelerden herhangi birinin yetkili makamlarınca verilen ve Bakanlıkça kabul edilmiş; ADR Temel Eğitimi, ADR Tank Eğitimi, ADR Sınıf 1 Eğitimi veya ADR Sınıf 7 Eğitimi konularından biri için geçerli Eğitici Belgesine sahip olmaları halinde Eğiticilerin Eğitimi Programı haricinde diğer şartlara haiz olmaları yeterlidir.

SRC-5 ve TMGD Eğiticisi kaç yerde çalışabilir?

Eğitici Belgesine sahip kişiler, Bakanlıktan yetki belgesi almış en fazla 2 (iki) eğitim kuruluşunda eğitim verebilirler.

Sistemde TMGD veya SRC-5 eğitim dönemi nasıl açılır? Eğitim dönemi ne zaman kilitlenir? Eğitici eğitim dönemini ne zaman onaylamalıdır? Dönem kilitlendikten sonra hangi işlemleri yapabiliriz?

Eğitim dönemleri eğitim başlama tarihinden en az 3 gün önce açılmalıdır. Açılan döneme eğiticiler, kursiyerler de tanımlanmak zorundadır. Eğitim dönemine kayıtlı tüm eğiticiler (yedek eğitici de dahil) dönem kilitlenmeden e devlet sistemi üzerinden eğitim dönemini onaylamalıdır. Aksi takdirde dönem kilitlendiği an iptal olur. Eğitimin başlamasına 3 gün kala dönem kilitlenir. Sadece kursiyer ekleme, çıkarma işlemleri yapılabilir.

TMGD Sertifika başvurusu nasıl yapabilirim? Sertifika mı nasıl alabilirim?

TMGD Sınavında başarılı olan adaylar, sertifika ücretini Halkbankasına yatırdıktan sonra E-Devlet sistemi üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Linkinden TMGD Sertifika Düzenleme kısmından başvuru yapacaklardır. Başvurusu Bakanlığımızca onaylandıktan sonra Sertifikalarını e-Devlet Sisteminden karekodlu ve barkodlu alabileceklerdir.  

Sistemde TMGD ve SRC5 eğitim dönemi neden ve ne zaman iptale düşür?

Sistemde eğitimler;

·       Programın yanlış girilmesi

·       Eğiticinin dönemi onaylamaması

·       Siteme kursiyer girilmemesi

Nedenlerinden iptale düşür.

SRC-5 Eğitim kuruluşu açmak için ne yapmak gerekir? Eğitim merkezinin fiziki şartları nelerdir?

TEHLİKELİ MADDE EĞİTİMİ YETKİ BELGESİ (SRC-5 EĞİTİMİ) ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER

TMYB Almak ve yenilemek için şartlar

·        Başvuru dilekçesi

·        Vergi Levhası Fotokopisi

·        Ticaret veya Ticaret ve Sanayi odalarına kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere ait geçerli unvan, adres, Ortaklar, temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin isimlerinin yer aldığı aslı veya noter onaylı ticaret sicili gazetesi/gazeteleri  

·        Ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odalarından birisine kayıtlı olduğuna dair ıslak imzalı belge Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile temsil ve ilzama yetkililerin adli sicil kaydı Belgesi

·        Temsil ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri/sirkülerleri

Eğitim Merkezi Bilgileri

·        Eğitim Merkezi kira ise kiraya veren ile yapılan ve karşılıklı imzalanan ıslak imzalı veya noterden yapılmış kira sözleşmesi.

·        Kiraya verenin noter onaylı imza sirküleri (sözleşme noterden ise fotokopi yeterli)                   

·        Kiraya veren şirketse şirketin  ticaret sicili gazetesinin/gazetelerinin  aslı veya noter onaylı sureti (sözleşme noterden ise fotokopi yeterli)                   

·        Eğitim merkezinin Bina Yangın Raporu

·        Eğitim Merkezine ait tapu fotokopisi (Eğitim merkezinin tapusundaki adres bilgisi ile ticaret sicil gazetesindeki ve kira sözleşmesindeki adres bilgisi uyuşmuyorsa tapunun o adrese ait olduğuna dair yetkili kurumdan alınmış yazı ibraz edilecektir). 

·        Eğitim merkezi fotoğrafları

Eğitim uygulama alanı;Yola çıkış kontrolü, yük güvenliği, kaza bildirimi ve beklenmeyen durumlarda alınacak önlemler ve yangın konularında uygulamalı ders yapılacak ve içerisinde bulunan en az 1.000 metrekarelik bir açık alanın;

·        Alan kiralık ise kiraya veren ile yapılan ve karşılıklı imzalanan ıslak imzalı veya noterden yapılmış kira sözleşmesi (sözleşmede ada – parsel –adres sözleşmede belirtilecek)

·        Alana ait tapu fotokopisi(Eğitim merkezinin tapusundaki adres bilgisi ile ticaret sicil gazetesindeki ve kira sözleşmesindeki adres bilgisi uyuşmuyorsa tapunun o adrese ait olduğuna dair yetkili kurumdan alınmış yazı ibraz edilecektir).  Kiraya verenin noter onaylı imza sirküleri (sözleşme noterden ise fotokopi yeterli) 

·        Kiraya veren şirketse şirketin  ticaret sicili gazetesinin/gazetelerinin  aslı veya noter onaylı sureti (sözleşme noterden ise fotokopi yeterli)                   

·        Alana ait fotoğraflar

Kapalı Kasa Araç İçin Şartlar: Paket ve dökme yük uygulama eğitimlerinde kullanılmak en az bir adet 3,5 ton yük taşıma kapasiteli kapalı veya örtülü kasalı aracın;

·        Aracın kullanımı için noter onaylı sözleşme muvafakatname  (plaka bilgisi yer alacak ve süre bir yıldan az olmayacak)

·        Aracın güncel muayene tarihli ruhsat fotokopisi (çekici + römork/yarı römork ise ayrı ayrı) Kiraya verenin imza sirküleri fotokopisi

·        Kiraya veren şirketse şirketin  ticaret sicili gazetesinin/gazetelerinin fotokopisi

·        Aracın Donanımı ile birlikte çeşitli pozisyonlardan çekilmiş resimleri

Tanker için Şartlar;Tank Eğitimlerinde kullanılmak üzere en az bir adet 3,5 ton yük taşıma kapasiteli ADR Uygunluk Belgesine sahip veya ADR tip onaylı tanker veya çekici ile römork/yarı römorkün;

·       Aracın Kullanımı için noter onaylı sözleşme/muvafakatname(plaka bilgisi yer alacak ve süre bir yıldan az olmayacak)

·       Aracın güncel muayene tarihli ruhsat fotokopisi (çekici + römork/yarı römork ise ayrı ayrı)

·       Aracın ADR Donanımlı olduğuna dair ADR Uygunluk Belgesi (çekici + römork/yarı römork ise ayrı ayrı)

·       Kiraya verenin imza sirküleri fotokopisi

·       Kiraya veren şirketse şirketin  ticaret sicili gazetesinin/gazetelerinin fotokopisi

·       Aracın Donanımı ile birlikte çeşitli pozisyonlardan çekilmiş resimleri

Eğiticiler için şartlar

·       SRC 5 Eğitimi için Eğitici Belgesi

·       ADR kapsamında verilmesi talep edilen eğitimler konusunda eğitim vermeye yetkili en az bir eğitici ile yapılan sözleşme (sözleşmede ADR temel Eğitimi, Tank Eğitimi, Sınıf 1 ve Sınıf 7 Eğitimlerinden hangilerini vereceği belirtilecek)

·       Tank Eğitimi Müfredatı(Eğitim Kuruluşu Onaylı)

·       Sınıf -1 Eğitim Müfredatı (Eğitim Kuruluşu Onaylı)

·       Sınıf-7 Eğitim Müfredatı (Eğitim Kuruluşu Onaylı)

Eğitimden Sorumlu Yönetici

·        SGK İşe Giriş Bildirgesi veya İş Akdi Sözleşmesi

·        TC. Kimlik Belgesi 

·        Eğitim Durumunu Gösteren Belge

·        En az 3 yıl eğitim hizmetlerinde yönetici olarak çalıştığını gösterir belge

SRC-5 İÇİN FİZİKİ ŞARTLAR VE TEÇHİZATLAR

·       Derslik Sayısı (En Az 3 Derslik) Ve Kapasiteleri (Min:10 kişilik max:30 kişilik)

(Eğitim Kuruluşu Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi Yetki, belgesi Talebinde bulunacaksa en az 3 sınıfı masa ve sandalyeli olarak dizayn edilecektir. Sadece SRC-5 eğitimi verecekse sandalyeler kolçaklı olması yeterli olacaktır.)

·       Eğitimden Sorumlu Yönetici Odası

·       Öğretmenler Odası

·       Büro Hizmetlileri Odası

·       Kitaplık (Eğitim Kurumunun Kitaplığında, Kursiyerlerin Kullanımına Açık Güncel Olmak Üzere En Az 3 Takım; Türkçe Adr Anlaşmasının A Ve B Teknik Ekleri, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Konusunda Yayımlanmış Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Yönerge Ve Genelgeleri)

·       Bay/Bayan Tuvaleti

·       Yangın Raporu / Yangın Önleme / Söndürme Sistemi

·       Aydınlatma Sistemi

·       Kantin Veya Çay Ocağı Duyuru,

·       İlan Ve Bilgi Panoları

·       Araç Tanımlama Turuncu İkaz Levhası

·       Tehlike Etiketleri En Az 10 Adet Farklı Çeşitte Un Onaylı Farklı Tip Ve Çeşitte Tehlikeli Madde Ambalajı (Metal, Alüminyum, Plastik, Cam Mukavvadan Yapılmış; Varil, Bidon, Kutu, Şişe  vb.)

·       Adr Bölüm 8.1.5’e Uygun Kişisel Korunma Teçhizatları   (-Takoz
 -Bir adet dikilebilir uyarı işareti
 - Göz durulama sıvısı
 - Bir ikaz yeleği (EN 471 standardında açıklandığı şekilde)
 - portatif aydınlatma aparatı (ex-proof)
 - Bir çift koruyucu eldiven
 - Göz koruyucu donanım (örn. koruyucu gözlükler).
- Acil durum maskesi
- Kürek
- Drenaj muşambası
- Toplama kabı

·       CO2 Ve/Veya ABC Tozlu 6 Kg'lık TSE Belgeli/Onaylı Yangın Tüpleri Trafik İşaret Levhaları Panosu

·       Tehlikeli Madde Taşınmasıyla İlgili Görsel Duvar Resimleri Ve Benzeri Ekipmanlar

·       Yangın Tavası

·       Gaztüpü Tertibatı Veya Çelik Bidon  (İçinde Sıvı Yakıt)

·       Tutuşturma Çakmağı Ve Çubuğu

·       EN 12195-1 Standardına Uygun Olarak Yükleme Emniyetini Sağlamada Kullanılan (Germe Kayışı, Zincir, Euro Palet, Sürtünmeyi Artırıcı Lastik Veya Benzeri Malzemeden Yapılmış Ped vb.) Teçhizat Ve Ekipmanları.                  

TMGD Eğitim Kuruluşu açmak için ne yapmak gerekir?

TMGD Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi Almak ve Yenilemek İçin Şartlar

·       Başvuru dilekçesi

·       Yetki Belgesi (Yetki Belgesi alabilmek için, ADR, RID veya IMDG Kod kapsamında İdare tarafından düzenlenen Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğimi Yetki Belgesi sahibi olmak şarttır)

·        Vergi Levhası Fotokopisi

·       Ticaret veya Ticaret ve Sanayi odalarına kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere ait geçerli unvan, adres, Ortaklar, temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin isimlerinin yer aldığı ticaret sicili gazetesi/gazeteleri

·       Ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odalarından birisine kayıtlı olduğuna dair belge

·       Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile temsil ve ilzama yetkililerin adli sicil kaydı Belgesi

·       Temsil ve ilzama yetkili olanların imza sirküleri/sirkülerleri

·       Eğitim Merkezi kira ise kira sözleşmesi.

·       Kiraya verenin imza sirküleri

·       Kiraya veren şirketse şirketin ticaret sicili gazetesinin/gazetelerinin sureti

·       Eğitim merkezinin Bina Yangın Raporu

·       Eğitim Merkezine ait tapu fotokopisi

·       Eğitim merkezi fotoğrafları

Eğiticiler için şartlar

·       TMGD Eğitimi için Eğitici Belgesi Eğitici ile yapılan Sözleşme

·       SGK İşe Giriş Bildirgesi veya İş Akdi Sözleşmesi

Eğitimden Sorumlu Yönetici

·       TC. Kimlik Belgesi 

·       Eğitim Durumunu Gösteren Belge En az 3 yıl eğitim hizmetlerinde yönetici olarak çalıştığını gösterir belge

Eğitim İçeriği

·       TMGD Eğitim Müfredatı(Eğitim Kuruluşu Onaylı)

TMGD İÇİN FİZİKİ ŞARTLAR VE TEÇHİZATLAR

·       Derslik Sayısı (En Az 3 Derslik) Ve Kapasiteleri (Min:5 kişilik  max:20 kişilik)(En az 3 sınıfı masa ve sandalyeli olarak dizayn edilecektir. )

·       Her Kursiyer İçin Eğitimde Kullanılmak Üzere ADR Anlaşması Ve Eklerinden (ADR 2015 1200 SAYFA)

·       Her Sınıf İçin 20'şer Adet, Eğer RID, IMDG KOD Eğitimi Verilmek İsteniyorsa Bu Anlaşma Ve Eklerinden De Her Biri İçin Ve Her Sınıf İçin 20'ŞER Adet Doküman (RID 1000 SAYFA, DGR 950 SAYFA, IMDG KOD 1290 SAYFA)

SRC türü (SRC-5 hariç) Mesleki Yeterlilik Belgesi eğitimini nereden alabilirim? Sınavı hangi kurum yapıyor? Belgemi nereden alabilirim?

SRC eğitimleri ve sınavları Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan bir Protokolle MEB tarafından yürütülmektedir. Eğitimler MEB tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarından alınmaktadır. Sınav MEB tarafından yapılmaktadır. Belgelendirme işlemi ise Bakanlığımızca yapılmaktadır. Sınavda başarılı olanların listesi MEB tarafından Bakanlığımıza aktarılmakta ve bu aşamadan sonra kişilere belge ücreti tahakkuk ettirilmektedir. Belge ücretinin ödenmesini müteakip SRC belgeleri e-Devlet Sisteminden karekodlu ve Barkodlu olarak alınmaktadır. Bakanlığımızca fiziki belge düzenlenmemektedir.

Faaliyet Alanına Göre Orta Düzey Yönetici (ODY) türü Mesleki Yeterlilik Belgeleri hangileridir?

ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi

1) ODY1 uluslararası yolcu taşımacılığı

2) ODY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı

3) ODY3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

4) ODY4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

Faaliyet Alanına Göre SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgeleri hangileridir?

SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi

1) SRC1 uluslararası yolcu taşımacılığı

2) SRC2 yurtiçi yolcu taşımacılığı

3) SRC3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

4) SRC4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

Eğitimden ve sınavdan muaf ÜDY Belgesi almak için hangi belgelerle nereye başvuru yapmalıyım?

Eğitimden ve Sınavdan muaf olarak Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Yönetmeliğinin Geçici 2 nci maddesine göre ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alacak kişilerin;

1.    Faaliyet alanına göre (uluslararası eşya/yolcu veya Yurt içi eşya/yolcu) ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe

2.    T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi / T.C. Kimlik numarası

3.    Başvuru sahibinin kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür unvanlarından birisiyle görevli veya temsil ve/veya ilzama yetkili kişi olduğunun belirtildiği ve adının geçtiği 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 5 yıllık döneme ait ticaret sicil /esnaf sicil gazete örnekleri

4.    25 Şubat 2006 tarihinden önceki 5 yıllık dönemde firma/firmalarda çalıştığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan hizmet dökümü

İle Bakanlığımıza başvuru yapması gerekmektedir. Talebi uygun bulunanlara belge ücretini ödemelerini müteakip e-Devlet Sisteminden karekodlu ve barkodlu belge düzenlenmektedir. Bakanlığımızca fiziki belge düzenlenmemektedir.
Üst Düzey Yönetici Belgesi (ÜDY Belgesi) Nasıl Alınır?

Üst Düzey Yönetici Belgesi (ÜDY Belgesi) Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında düzenlenmektedir.

      Bu kapsamda;

1.    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yetkilendirilen eğitim merkezlerinden faaliyet alanına göre eğitim alarak yine MEB tarafından yapılan sınavda başarılı olan en az ortaöğretim (lise ve dengi okul) düzeyinde eğitim almış kişilere,

2.    Yönetmeliğin 8 nci maddesine göre, eğitimden muaf olarak sadece MEB tarafından yapılan ÜDY sınavında başarılı olan Üniversitelerin/Yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlara,

3.    Yönetmeliğin 8 nci maddesine göre, ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl mesleki faaliyette bulunanlardan, eğitimden muaf olarak sadece MEB tarafından yapılan ÜDY sınavında başarılı olanlara,

4.    Yönetmeliğin 9 nci maddesine göre, eğitimden ve sınavdan muaf olarak Üniversitelerin/Yüksekokulların dört yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlara

5.    Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesine göre, faaliyet alanına uygun 25/2/2006 tarihi itibariyle en az üç yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlara

 

ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesi düzenlenir.

Eğitimden ve Sınavdan muaf SRC türü Mesleki yeterlilik Belgesi için hangi belgelerle nereye başvuru yapabilirim?

25 Şubat 2006 tarihinden en az 3 (üç) yıl önce alınmış B, C, D, E sınıfı sürücü belgelerinden birisi olanlar e-Devlet Sistemi üzerinden doğrudan başvuru yapabilirler. Başvurusu onaylanan kişiler, belge ücretini yatırmalarını müteakip e-Devlet Sisteminden karekodlu ve barkodlu olarak belgelerini alabilirler. Bakanlığımızca fiziki belge düzenlenmemektedir.

Eğitimden ve Sınavdan muaf SRC türü (SRC-5 Hariç) Mesleki Yeterlilik Belgesi nasıl alınabilir?

SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında düzenlenmektedir.  Bu kapsamda;

1.    Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre; Yüksek Öğretim Kurumlarının sürücü eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlara talep etmeleri eğitimden ve sınavdan muaf ilgili SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

2.    Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesine göre, 25/2/2006 tarihi itibariyle en az üç yıllık mesleki tecrübeye sahip olan sürücülere SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

Eğitimden ve sınavdan muaf ODY Belgesi almak için hangi belgelerle nereye başvuru yapmalıyım?

Eğitimden ve Sınavdan muaf olarak Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Yönetmeliğinin;

·       Yönetmeliğin 9 nci maddesine göre,

1.    Dilekçe,

2.    İlgili Lisans Belgeleri ve/veya ihtisas, yüksek lisans veya doktora belgeleri

·       Geçici 2 nci maddesine göre ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alacak kişilerin;

1.    Faaliyet alanına göre (uluslararası eşya/yolcu veya Yurt içi eşya/yolcu) ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe

2.    T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi / T.C. Kimlik numarası

3.    Başvuru sahibinin kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür unvanlarından birisiyle görevli veya temsil ve/veya ilzama yetkili kişi olduğunun belirtildiği ve adının geçtiği 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 3 yıllık döneme ait ticaret sicil /esnaf sicil gazete örnekleri

4.    25 Şubat 2006 tarihinden önceki 3 yıllık dönemde firma/firmalarda çalıştığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan hizmet dökümü

 

İle Bakanlığımıza başvuru yapması gerekmektedir. Talebi uygun bulunanlara belge ücretini ödemelerini müteakip e-Devlet Sisteminden karekodlu ve barkodlu belge düzenlenmektedir. Bakanlığımızca fiziki belge düzenlenmemektedir.

Faaliyet Alanına Göre Üst Düzey Yönetici (ÜDY) türü Mesleki Yeterlilik Belgeleri hangileridir?

ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi

1) ÜDY1 uluslararası yolcu taşımacılığı

2) ÜDY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı

3) ÜDY3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

4) ÜDY4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı