Logo

Karayolu Tehlikeli Yük Taşımacılığı Şube Müdürlüğü

 Görevler:

1) Tehlikeli mal taşımacılığı alanında hizmet verenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek.

2) Karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı konusunda gerekli mevzuatın hazırlanması ve uygulanması için gerekli iş ve işlemleri yapmak,

3) Karayoluyla tehlikeli maddelerin taşınması için gerekli özel izin taleplerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak. 

4) Tehlikeli maddelerin karayoluyla  taşınmasında görev, yetki ve sorumluluğu bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,

5) Tehlikeli maddelerin karayoluyla uluslararası taşınması ile ilgili olarak, gerektiğinde ADR ve RID şartlarının kolaylaştırılması hususunda ülkemiz ile diğer ülkeler arasında yapılabilecek anlaşmaların şartlarını hazırlamak, başka ülkelerin çok taraflı anlaşma taleplerini değerlendirmek.

6) Tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerinin ADR ve RID şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamaya yönelik usul ve esasları belirlemek.

7) İki yılda bir güncellenen ADR’nin ekleri ile RID’daki değişikliklerin çevrilmesi işlerini koordine ve kontrol etmek ve değişikliklerin ülkemizde kabulüne yönelik işlemleri başlatmak.

8) Türkiye-AB mali işbirliği çerçevesinde, karayolu ve demiryolu tehlikeli madde taşımacılık sektörlerine yönelik proje önerileri geliştirmek, projelerin uygulanmasına ve koordinasyonuna yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

9) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili yurtiçi ve yurtdışından gelen bilgi ve teknik görüş taleplerini cevaplandırmak.

10) BM-AEK, OTIF, UAEK, Avrupa Birliği ve benzeri uluslararası örgütlerin bünyesinde/nezdinde yaşanan gelişmeler, imzalanan anlaşmalar/protokoller veya alınan kararların takibi ile bu örgütlerde gerçekleşen toplantıların hazırlık çalışmalarını, diğer kurumlarla koordinasyonunu sağlamak ve bu toplantılarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

11) Karayolu ve demiryoluyla tehlikeli yük taşımacılığı sektörlerinin geliştirilmesine yönelik, ilgili kamu kurumları ve özel sektörün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda AB, AB üyesi ülkeler ve uluslararası kuruluşlardan kısa süreli teknik yardım ve eğitim seminerleri düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

12) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının niteliklerini, belgelendirmelerini, yeterliliklerini, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemek.

13) Bakanlık Bölge Müdürlükleri arasında uygulama birlikteliğini sağlamak için toplantılar,  seminerler ve incelemeler yapmak.

14) Tehlikeli madde taşımacılığı kaza ve/veya olaylarının raporlarını inceleyerek, gerekli görülmesi halinde BM-AEK’ya kazayla ilgili raporu sunmak.15) Uygun bulunması halinde diğer kurumların ve sektörün tehlikeli maddelerin karayolu ve demiryolu ile taşımacılığı ile ilgili projelerine katılmak.


16) Gerekli hallerde sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü ihtar, uyarı, faaliyet durdurma ve benzeri müeyyidelerin uygulanması veya bunların kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.17) Görev alanı ile ilgili şikâyetler konusunda gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra ilgililer hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını ve sonucundan şikâyet sahibine bilgi verilmesini sağlamak.18) CİMER üzerinden gelen vatandaş taleplerine mevzuatı çerçevesinde zamanında sistem üzerinden cevap vermek.19)  Görev alanına giren konulardaki faaliyetleri, değişimleri, istatistikleri ve piyasayı takip ederek amirlerine öneri/rapor sunmak.20) Mevzuat hükümleri doğrultusunda, gerektiğinde görev alanı ile ilgili uygulama talimatları hazırlamak.21) Uygulamada yaşanan sorunların çözümü hakkında görüş hazırlamak.22) Görev alanına giren konularda idari yargıya intikal etmiş davalara ait iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.23) Görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri Bakanlığımızın stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmek.24) İş ve işlemlerde; U-NET, e-Ulaştırma ve diğer elektronik hizmet sistemlerini doğru ve etkin kullanmak.25) Yapılan her türlü iş ve işleme ilişkin belgeleri usulüne uygun şekilde dosyalamak ve muhafaza etmek.26) Genel Müdürlük veya Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.