Yol Kenarı ve İşletmeler Denetimi Şube Müdürlüğü - Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
Logo

Yol Kenarı ve İşletmeler Denetimi Şube Müdürlüğü


Görevler:


1)    İlgili mevzuat kapsamında yapılması gereken yol kenarı ve işletme denetimlerinin planlanması, koordine edilmesi ve takibi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.2)    İlgili mevzuat kapsamında tehlikeli madde taşımacılığı alanında faaliyette bulunanları yerinde denetlemek.3)    Denetime dair usul ve esaslar ile politika ve stratejilerinin belirlenmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak.4)    Devletin diğer ilgili/yetkili birimleri tarafından yapılan denetimlerin sürekli, verimli, etkili olmasına yönelik çalışma, koordinasyon, planlama ve bunların takibini yapmak.5)    Düzenlenen tutanaklarla ilgili yapılan itirazlara ilişkin iş ve işlemleri yapmak.6)    Denetim konusunda yapılan ihbar ve şikâyetlere ilişkin iş ve işlemleri yapmak.7)    Hatalı olarak düzenlenen tutanaklarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.8)    Bakanlığa gönderilen ve kontrolleri tamamlanan tutanakların, yetki belgesi sahibinin işlem dosyasının bulunduğu birime gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.9)    Suç/ihlal tutanaklarının bastırılması ve dağıtılması ile idari para cezası tutanaklarının Maliye Bakanlığınca bastırılması ve dağıtılmasına ilişkin iş ve işlemleri koordine ve takip etmek.10) U-NET sistemi üzerinden yapılan denetimlerin sonuçlanıp sonuçlanmadığına ve tutanak düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.11) Denetim yetkisi verilenlerin hizmet içi eğitimlerinin yapılması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.12) Görev alanı ile ilgili olarak Bakanlık Bölge Müdürlükleri veya kamu ve özel kuruluşlarla yapılacak yazışmaları hazırlamak ve sonuçlanmasını takip etmek.13) Gerekli hallerde sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanması veya bunların kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.14) Görev alanı ile ilgili şikâyetler konusunda gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra ilgililer hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını sağlamak.15) Uygulamada yaşanan sorunların çözümü hakkında görüş hazırlamak.


16) Görev alanına giren konularda idari yargıya intikal etmiş davalara ait iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.17) Görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri Bakanlığımızın stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmek.18) İş ve işlemlerde U-Net ve Belgenet sistemlerini doğru ve etkin kullanmak.


19) Tehlikeli madde taşıyan karayolu araçlarının, Karayolları Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında ADR, ilgili AB mevzuatı ve ulusal mevzuat kapsamında yapılması gereken yol kenarı denetimlerinin planlanması, koordine edilmesi ve takibi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.


20) Tehlikeli madde taşımacılık zincirinde yer alan taraflara/işletmelere yönelik ilgili mevzuat kapsamında yapılması gereken denetimlerin planlanması, koordine edilmesi ve takibi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.21) Denetimler sonucunda, uygunsuzluk tespiti halinde tüm sorumlu taraflara kesilen idari para cezalarının Bakanlığımız U-NET Otomasyon Sistemine girilmesini sağlayacak tedbirleri almak.22) Tehlikeli madde taşımacılığı denetimlerini yapan Ulaştırma Bölge Müdürlükleri arasında uygulama birlikteliğini sağlamak maksadıyla; toplantı, seminerler düzenlemek ve gerekli durumlarda uygulama talimatı yayımlamak.23) Devletin diğer ilgili/yetkili birimleri tarafından yapılan yol kenarı denetimlerin sağlıklı, etkili ve verimli olmasını temin etmek maksadıyla ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.24) Denetimlerde birlikteliği sağlamak için ADR ve RID’a taraf olan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin periyodik olarak kendi aralarında yaptıkları toplantılara ve uygulamalara katılmak.25) CİMER ve Bakanlık Bilgi Edinme Birimi üzerinden gelen vatandaş taleplerine mevzuatı çerçevesinde zamanında sistem üzerinden cevap vermek.26) Görev alanına giren denetim konularıyla ilgili istatistik veriler ve denetimlerde görülen aksaklıklarla ilgili aylık rapor hazırlayarak Makamı bilgilendirmek. Görev alanıyla ilgili ayrıca, yıllık olarak kapsamlı bir denetim raporunu hazırlayarak Makama arz etmek.


27) Yapılan her türlü iş ve işleme ilişkin belgeleri usulüne uygun şekilde dosyalamak ve muhafaza etmek.