Denetim Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü - Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
Logo

Denetim Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü

Görevler:


1)    Uluslararası tehlikeli yük taşımacılığında kullanılan ADR Bölüm 9'da tanımlanan karayolu taşıtlarının ADR Kısım 9 kapsamında teknik muayenelerinin yapılması/yaptırılması ve araçlara ADR Uygunluk Belgesi'nin düzenlenmesi/düzenletilmesini sağlamak.2)    Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) Ek A Bölüm 6; Tehlikeli Malların Demiryoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşma (RID) Ek A Bölüm 6; Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Code) Bölüm 6; Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Düzenlemeleri (IATA- DGR) Bölüm 6 da yer alan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan yük taşıma birimleri (Tank- vagonları, portatif tanklar, sabit tanklar, fiber takviyeli plastik tanklar, sökülebilir tanklar, tank konteynerleri, tank takas gövdeleri, çok elemanlı gaz konteynerleri ile ADR'de tanımlanan her türlü muayeneye tabi taşıma ünitesi) ve ürün muhafaza ambalajların uluslararası mevzuat kapsamında yapılması gereken tip onay, sertifikasyon, test ve dönemsel muayenelerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak.3)    Ülke içerisinde taşımacılık yapmak kaydıyla, tehlikeli madde taşıyan ve ADR kriterlerini sağlayamayan eski araçların, üst yapılarının ve donanımlarının can, mal ve çevre güvenliğini artırmak amacıyla asgari niteliklerini belirlemek, bu araçların teknik muayenelerini yapmak/yaptırmak ve “Taşıt Uygunluk Belgesi” düzenlemek/düzenlettirmek.4)    Ülke içerisinde taşımacılık yapmak kaydıyla, tehlikeli madde taşıyan ve RID kriterlerini sağlayamayan eski sarnıç vagonların, üst yapılarının ve donanımlarının can, mal ve çevre güvenliğini artırmak amacıyla asgari niteliklerini belirlemek, bu vagonların teknik muayenelerini yapmak/yaptırmak ve “Vagon Uygunluk Belgesi” düzenlemek/düzenlettirmek.5)    Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ambalaj, tank ve taşıma birimlerinin yine bu sözleşmelerde Bölüm 6 kapsamında tip onay belgelerini vermek üzere yapılacak testlerin uluslararası standartlara uygun laboratuvarlarda yapılmasını sağlamak/sağlatmak.6)    Ulusal ve uluslararası tehlikeli yük taşımacılığında kullanılan ADR Bölüm 9'da tanımlanan araçların dönemsel teknik muayeneleri ile üst yapılarının; ara, periyodik ve istisnai muayenelerinin yapıldığı Muayene Merkezlerinin asgari niteliklerini, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, bunları yetkilendirmek.7)    Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen Muayene Merkezlerinin mevzuat kapsamında yılda en az bir defa denetlemesini yapmak.8)    Yetkilendirilen kurum/kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi gereken onay, sertifikasyon ve testlere ilişkin iş ve işlemlerin, usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını takip etmek ve denetlemek.9)    Görev alanı ile ilgili konularda yetkilendirdiği kurum/ kuruluşlar tarafından yapılan işlemlerin sonuçları hakkındaki istatistiki verilerin Bakanlığımız U-NET Otomasyon Sistemine aktarılmasını sağlamak.10) Görev alanı ile ilgili konularda yetkilendirdiği kurum/ kuruluşlar tarafından verilen hizmetler karşılığında elde edilen gelirlerin Bakanlık ve ilgili kuruluş arasında paylaşımı ile ilgili mahsuplaşma işlemlerini yapmak.11) Görev alanı ile ilgili olarak kamu ve özel kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak.12) Gerekli hallerde sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü yazılı uyarı, idari para cezası, faaliyetin askıya alınması ve faaliyetin durdurulmasıyla ilgili müeyyidelerin uygulanması veya bunların kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.13) Görev alanı ile ilgili şikâyetler konusunda gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra ilgililer hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını ve sonucundan şikâyet sahibine bilgi verilmesini sağlamak.14) CİMER ve Bakanlık Bilgi Edinme Birimi üzerinden gelen vatandaş taleplerine mevzuatı çerçevesinde zamanında sistem üzerinden cevap vermek.15) Görev konularıyla ilgili uluslararası kuruluşlarda yapılan toplantıları ve uygulamaları ana dairelerle beraber koordineli olarak takip etmek.16) Görev alanına giren konulardaki faaliyetleri, değişimleri, istatistikleri ve piyasayı takip ederek amirlerine öneri/rapor sunmak.17) Mevzuat hükümleri doğrultusunda, gerektiğinde görev alanı ile ilgili uygulama talimatları hazırlamak.18) Uygulamada yaşanan sorunların çözümü için Makama görüş hazırlamak.19) Görev alanına giren konularda idari yargıya intikal etmiş davalara ait iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.20) Görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri Bakanlığımızın stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmek maksadıyla gerekli tedbirleri almak.21) İş ve işlemlerde; U-NET, e-Ulaştırma ve diğer elektronik hizmet sistemlerini doğru ve etkin kullanmak.


22) Yapılan her türlü iş ve işleme ilişkin belgeleri usulüne uygun şekilde dosyalamak ve muhafaza etmek.