Ziyaret Raporu Hakkında Önemli Duyuru - - Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
Logo

Ziyaret Raporu Hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği üzere, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) bünyesinde hizmet veren ve işletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgelerine (TMFB) ataması yapılmış olan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının (TMGD), hizmet vermiş oldukları işletmelere 18.06.2022 tarih ve 31870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ayda en az bir defa olmak üzere yapmaları gereken çalışma ziyareti ile ilgili ziyaret raporunun taraflarca onaylanarak idareye  e-Devlet üzerinden bildirim hizmeti 01.09.2022 tarihinden itibaren kullanıma açılmış ve ziyaret raporunun içeriğine, geçerliliğine ve bildirimine ilişkin hususlar Genel Müdürlüğümüzün web adresinde 31.08.2022 tarihinde duyurulmuştur.

Ziyaret raporlarının geçerli olarak kabul edilmesi hususunda, söz konusu ziyaret raporunun ziyaretin gerçekleştirildiği ay içerisinde TMGD tarafından e-Devlet sistemine girişinin yapılmış olması ve bu ziyaret raporunun takip eden ayın ilk 15 günü içerisinde işletme yetkilisince veya Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (gg) bendi kapsamında görevlendirilen TMFB yetkilisince e-Devlet sistemi üzerinden onaylanmış (onay veya ret işlemi yapılarak) olması esastır.

Ancak, ilgili tarafların sisteme adaptasyonlarını mağduriyet yaşamadan sağlayabilmeleri amacıyla ilgili ay içerisinde gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde düzenlenerek kayıt altına alınmış olan ziyaret raporlarının 05.10.2022 tarihli ve 668762 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile kabulü uygun görülmüştür.  

a)     TMGD tarafından ziyaret yapılan ay içerisinde e-Devlet sistemi üzerinden girişi yapılan ancak takip eden ayın 15'ine kadar işletme tarafından herhangi bir onay veya ret işlemi yapılmayarak onay süresi dolan ziyaret raporlarının, ilgili taraflarca (TMGD ile işletme yetkilisi/TMFB yetkilisi) fiziki olarak imzalanmış bir suretinin yapılacak işletme denetimlerinde ibraz edilmek üzere işletmede kayıt altında tutulması halinde ilgili aya ait söz konusu ziyaret raporu geçerli olarak kabul edilecektir.

b)    TMGD tarafından ziyaret yapılan ay içerisinde e-Devlet sistemi üzerinden girişi yapılmış, ancak işletme tarafından e-Devlet sistemi üzerinden reddedilmiş ilgili aya ait ziyaret raporu geçerli olarak kabul edilecektir. Ancak yapılan işletme denetimlerinde söz konusu ziyaretin ilgili tarafça (İşletme yetkilisi/TMFB yetkilisi) reddedilme nedeninin, ziyaretin gerçekleşmemesinden kaynaklandığının tespiti halinde söz konusu ziyaret raporu geçersiz sayılarak Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.

c)     Konuyla ilgili e-Devlet hizmetinde gerekli güncelleme işlemleri yapılıncaya kadar TMGD'nin ilgili ay içerisinde gerçekleştirmek zorunda olduğu ziyaretler ile ilgili her ay için fiziki olarak hazırlanarak taraflarca (TMGD ile işletme yetkilisi/TMFB yetkilisi) imzalanmış olan ziyaret raporunun bir suretinin, yapılacak işletme denetimlerinde ibraz edilmek üzere işletmede kayıt altında tutulması halinde söz konusu ziyaret raporu geçerli olarak kabul edilecektir.

Bu çerçevede ziyaret raporlarının; içeriğine ilişkin 31.08.2022 tarihli duyuruda, geçerliliğine ilişkin ise yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde iş ve işlemlerin gerçekleştirmesi gerekmektedir.

 

İlgililere duyurulur.