Mesleki Yeterlilik Dairesi Başkanlığı - Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
Logo

Mesleki Yeterlilik Dairesi Başkanlığı

Başkanlığa bağlı şube müdürlükleri şunlardır:

a) Mesleki Yeterlilik Şube Müdürlüğü.

b) Uygulama ve Geliştirme Merkezi Şube Müdürlüğü.

c) Eğitim ve Sınav Merkezi Şube Müdürlüğü.

(2) Başkanlığın sorumlu olduğu mevzuatlardan;

a) Birinci derecede sorumlu olduğu mevzuat;

1) 655 ve 4925 Sayılı Kanunlar.

2) Karayolu Taşıma Yönetmeliği.

3) Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği.

3) Doğrudan görev alanıyla ilgili genelgeler.

b) İkinci derecede sorumlu olduğu mevzuat;

1) Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği.

2) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği.

3) Diğer genelgeler.

(3) Mesleki Yeterlilik Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir.

“Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazananlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Görev alanı ile ilgili olarak Bakanlık Bölge Müdürlükleri veya kamu ve özel kuruluşlarla yapılacak yazışmaları hazırlamak ve sonuçlanmasını takip etmek.

Eğitimden muaf olup doğrudan sınava gireceklerle ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Görev alanı ile ilgili konularda gerekli denetimleri yapmak/yaptırmak.

Görev alanı ile ilgili şikâyetler konusunda gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra ilgililer hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını ve sonucundan şikayet sahibine bilgi verilmesini sağlamak.

Görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri Bakanlığımızın stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmek.

Görev alanına giren konularda idari yargıya intikal etmiş davalara ait iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.

Görev alanına giren konulardaki faaliyetleri, değişimleri, istatistikleri ve piyasayı takip ederek amirlerine öneri/rapor sunmak.

İş ve işlemlerde U-Net ve Belgenet sistemlerini doğru ve etkin kullanmak.

Uygulamada yaşanan sorunların çözümü hakkında görüş hazırlamak.

Yapılan her türlü iş ve işleme ilişkin belgeleri/yazıları usulüne uygun şekilde dosyalamak ve muhafaza etmek.

Genel Müdürlük ve/veya Başkanlıkça belirlenecek/verilecek diğer görevleri yapmak.

(4) Uygulama ve Geliştirme Merkezi Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir.

Genel Müdürlüğümüze bağlı “Uygulama, Geliştirme, Eğitim ve Sınav Merkezi””nin faaliyetlerini organize ederek her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.

Genel Müdürlüğümüze bağlı “Uygulama, Geliştirme, Eğitim ve Sınav Merkezi””nin ihtiyaçlarını belirlemek ve Genel Müdürlük Makamına bildirmek.

Genel Müdürlüğümüze bağlı “Uygulama, Geliştirme, Eğitim ve Sınav Merkezi””nin faaliyetlerine ilişkin yıllık olarak Genel Müdürlüğe rapor sunmak.

Görev alanı ile ilgili olarak Bakanlık Bölge Müdürlükleri veya kamu ve özel kuruluşlarla yapılacak yazışmaları hazırlamak ve sonuçlanmasını takip etmek.

Uygulamada yaşanan sorunların çözümü hakkında görüş hazırlamak.

Görev alanına giren konularda idari yargıya intikal etmiş davalara ait iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.

Görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri Bakanlığımızın stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmek.

İş ve işlemlerde U-Net ve Belgenet sistemlerini doğru ve etkin kullanmak

Yapılan her türlü iş ve işleme ilişkin belgeleri/yazıları usulüne uygun şekilde dosyalamak ve muhafaza etmek.

Genel Müdürlük ve/veya Başkanlıkça belirlenecek/verilecek diğer görevleri yapmak.

(5) Eğitim ve Sınav Merkezi Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir.

İlgi mevzuat çerçevesinde, mesleki yeterlilik belgelerine ilişkin E-Devlet üzerinden yapılacak eğitim ve sınavlara ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmak.

Genel Müdürlüğümüze bağlı “Uygulama, Geliştirme, Eğitim ve Sınav Merkezi””nde yapılacak olan eğitim ve sınavların güvenli ve rahat bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü iş ve işlemleri yapmak.

Görev alanı ile ilgili olarak Bakanlık Bölge Müdürlükleri veya kamu ve özel kuruluşlarla yapılacak yazışmaları hazırlamak ve sonuçlanmasını takip etmek.

Uygulamada yaşanan sorunların çözümü hakkında görüş hazırlamak.

Görev alanına giren konularda idari yargıya intikal etmiş davalara ait iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.

Görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri Bakanlığımızın stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmek.

İş ve işlemlerde U-Net ve Belgenet sistemlerini doğru ve etkin kullanmak

Yapılan her türlü iş ve işleme ilişkin belgeleri/yazıları usulüne uygun şekilde dosyalamak ve muhafaza etmek.

Genel Müdürlük ve/veya Başkanlıkça belirlenecek/verilecek diğer görevleri yapmak.