Logo

İzin/Geçiş Belgeleri Dairesi Başkanlığı

(1) Başkanlığa bağlı şube müdürlükleri şunlardır:

a) İki Taraflı Anlaşmalarla Sağlanan İzin/Geçiş Belgeleri Şube Müdürlüğü.

b) Çok Taraflı Anlaşmalarla Sağlanan İzin/Geçiş Belgeleri Şube Müdürlüğü.

c) Özel İzin/Geçiş Belgeleri Şube Müdürlüğü.

(2) Başkanlığın sorumlu olduğu mevzuatlardan;

a) Birinci derecede sorumlu olduğu mevzuat;

1) 3348 ve 4925 Sayılı Kanunlar ile uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanunlar ile taraf olduğumuz İki ve/veya Çok Taraflı Uluslararası Anlaşmalar ve İlgili Protokoller.

2) Karayolu Taşıma Yönetmeliği

3) Doğrudan görev alanıyla ilgili  tebliğler ve genelgeler.

4) Bakanlığımız ile TOBB arasında imzalanan geçiş belgelerinin dağıtımına ilişkin Protokol.

5) Bakanlığımız ile Gümrük Müsteşarlığı arasında imzalanan Yetki Devrine İlişkin Protokol.

b) İkinci derecede sorumlu olduğu mevzuat;

1) Karayolları Trafik yönetmeliği.

3) Diğer genelgeler.

(3) İki Taraflı Anlaşmalarla Sağlanan İzin/Geçiş Belgeleri Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir.

İkili anlaşma ve protokoller çerçevesinde Bakanlığımızca verilecek izin/geçiş belgelerinin basımı ve ilgili ülke yetkili makamlarına teslimi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Her yılın başında; ikili anlaşma ve protokoller çerçevesinde Bakanlığımızca verilen izin/geçiş belgelerinin türü ve seri numaralarının belirtildiği tablolar ile birer örneğinin bulunduğu rehber kitapçık hazırlamak ve hazırlanan bu rehber kitapçığı sınır kapılarındaki gümrük birimlerine göndermek.

İkili anlaşma ve protokoller çerçevesinde temin edilen izin/geçiş belgelerini teslim almak ve dağıtıma yetkili kurumlara/birimlere teslim etmek.

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’ni hazırlamak, gerektiğinde değerlendirme yaparak değişiklik önerisinde bulunmak,  yapılan değişiklikleri ilgili taraflara duyurmak ve bu konuda gerekli talimatları hazırlamak.

Geçiş belgelerinin dağıtımı konusunda Bakanlığımız ile TOBB arasında yapılmış olan protokolün uygulanması için gerekli iş ve işlemleri yapmak.

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde; izin/geçiş belgelerinin herhangi bir aksamaya yol açmadan, zamanında ve dengeli bir şekilde dağıtımını sağlamak ve bu hususta gerekli takip ve kontrolleri yapmak.

Mevcut İki Taraflı Anlaşma (İTA)’lara göre temin edilen izin/geçiş belgelerinin zamanında ülkemize gelmesi hususunda akit taraf ülke nezdinde gerekli iş ve işlemleri yapmak.

Gerektiğinde mevcut İTA’lar çerçevesinde akit taraf ülke nezdinde ilave izin/geçiş belgesi temini için Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak gerekli iş ve işlemleri yapmak.

Gerektiğinde mevcut İTA’lar çerçevesinde akit taraf ülkelerin ilave izin/geçiş belgesi talepleri hususunda Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak gerekli iş ve işlemleri yapmak.

Ödül belge uygulaması bulunan ülkelerden temin edilen ödül belgelerinin usulüne uygun şekilde dağıtım ve  tahsisine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Yurtdışında geçiş belgesi kullanımı konusunda Türk firmalarının karşılaştığı problemlere ilişkin müracaatlar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

İTA’lar çerçevesinde yabancı ülkelere verilen izin/geçiş belgelerinin kullanımı konusunda karşılaşılan problemlere ilişkin müracaatlar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Sahte veya tahrif edilmiş izin/geçiş belgesi kullanan Türk veya yabancı taşıtlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Yabancı ülke taşıtlarının taşıma türlerine göre geçişlerde ibraz edecekleri belgelere ilişkin bilgilerin U-NET sistemi üzerinde güncel olarak tutulmasını sağlamak.

Çok girişli ikili izin/geçiş belgelerinin dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

İzin/geçiş belgesi kotalarının kullanımına ilişkin istatistikleri aylık olarak rapor etmek.

Görev alanı ile ilgili olarak Bakanlık Bölge Müdürlükleri veya kamu ve özel kuruluşlarla yapılacak yazışmaları hazırlamak ve sonuçlanmasını takip etmek.

Gerekli hallerde sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanması veya bunların kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Görev alanı ile ilgili şikâyetler konusunda gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra ilgililer hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını ve sonucundan şikayet sahibine bilgi verilmesini sağlamak.

Görev alanına giren konulardaki faaliyetleri, değişimleri, istatistikleri ve piyasayı takip ederek amirlerine öneri/rapor sunmak.

Uygulamada yaşanan sorunların çözümü hakkında görüş hazırlamak.

Görev alanına giren konularda idari yargıya intikal etmiş davalara ait iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.

Görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri Bakanlığımızın stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmek.

İş ve işlemlerde U-Net ve Belgenet sistemlerini doğru ve etkin kullanmak.

Yapılan her türlü iş ve işleme ilişkin belgeleri/yazıları usulüne uygun şekilde dosyalamak ve muhafaza etmek.

Genel Müdürlük ve/veya Başkanlıkça belirlenecek/verilecek diğer görevleri yapmak.

(4) Çok Taraflı Anlaşmalarla Sağlanan İzin/Geçiş Belgeleri Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir.

UBAK izin belgeleriyle ilgili her türlü iş ve işlemi yapmak.

Ev ve büro eşyası taşıması yapacak yetki belgesi sahiplerine UBAK ev eşyası taşıma izin belgesi düzenleyerek verilmesini sağlamak.

Görev alanı ile ilgili olarak Bakanlık Bölge Müdürlükleri veya kamu ve özel kuruluşlarla yapılacak yazışmaları hazırlamak ve sonuçlanmasını takip etmek.

Görev onayı ile ilgili olarak kamu ve özel her türlü kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları hazırlamak.

Gerekli hallerde sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin (ihtar, uyarı, faaliyet durdurma vb.) uygulanması veya bunların kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Görev alanı ile ilgili şikâyetler konusunda gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra ilgililer hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını ve sonucundan şikayet sahibine bilgi verilmesini sağlamak.

Görev alanına giren konulardaki faaliyetleri, değişimleri, istatistikleri ve piyasayı takip ederek amirlerine öneri/rapor sunmak.

Uygulamada yaşanan sorunların çözümü hakkında görüş hazırlamak.

Görev alanına giren konularda idari yargıya intikal etmiş davalara ait iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.

Görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri Bakanlığımızın stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmek.

İş ve işlemlerde U-Net ve Belgenet sistemlerini doğru ve etkin kullanmak.

Yapılan her türlü iş ve işleme ilişkin belgeleri/yazıları usulüne uygun şekilde dosyalamak ve muhafaza etmek.

Genel Müdürlük ve/veya Başkanlıkça belirlenecek/verilecek diğer görevleri yapmak.

(5) Özel İzin/Geçiş Belgeleri Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir.

Bakanlığımızın ilgili Tebliği çerçevesinde anlaşmalı ve anlaşmasız ülkelere ait geçici plakalı eşya/yük taşımaya mahsus taşıtlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Bakanlığımızın ilgili Tebliği çerçevesinde yurt dışından TC uyruklu gerçek veya tüzel kişilerce ithal edilerek Türkiye’ye getirilen eşya/yük taşımaya mahsus geçici plakalı yüklü taşıtlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Ülkemizle İkili Karayolu Taşımacılık Anlaşması bulunmayan yabancı ülke taşıtlarının ülkemize giriş-çıkış ve transit geçişlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Tamir-bakım için gelen yabancı plakalı taşıtların ülkemize giriş-çıkış işlemlerini yapmak.

Geçici ve kesin ihraç edilen taşıtların çıkış ve gerektiğinde girişleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Yabancı ülke taşıtlarına verilecek özel izin belgeleriyle ilgili genelgeyi hazırlamak, gerektiğinde değerlendirme yaparak bu genelge ile ilgili değişiklik önerisinde bulunmak ve yapılan değişiklikleri ilgili taraflara duyurmak, bu konuda gerekli talimatları hazırlamak.

İlgili Genelge kapsamında yabancı ülke taşıtlarına verilecek özel izin belgeleriyle ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Hususi taşıtlarla günü birlik olarak yurt dışına çıkış-giriş yapacaklarla ilgili Genelgeyi hazırlamak, gerektiğinde değerlendirme yaparak bu Genelge ile ilgili değişiklik önerisinde bulunmak ve yapılan değişiklikleri ilgili taraflara duyurmak, bu konuda gerekli talimatları hazırlamak.

İlgili Genelge kapsamında hususi taşıtlarla günübirlik olarak yurt dışına çıkış-giriş yapacaklarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.  

Yurt dışına eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarıyla çıkış talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının özel izin talepleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Herhangi bir izni bulunmayan eşya taşımaya mahsus yabancı plakalı boş taşıtların ülkemize giriş/çıkış talepleriyle ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Herhangi bir izni bulunmayan yolcu taşımaya mahsus yabancı plakalı boş taşıtların ülkemize giriş/çıkış talepleriyle ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Görev alanı ile ilgili olarak Bakanlık Bölge Müdürlükleri veya kamu ve özel kuruluşlarla yapılacak yazışmaları hazırlamak ve sonuçlanmasını takip etmek.

Gerekli hallerde sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanması veya bunların kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Görev alanı ile ilgili şikâyetler konusunda gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra ilgililer hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını ve sonucundan şikayet sahibine bilgi verilmesini sağlamak.

Görev alanına giren konulardaki faaliyetleri, değişimleri, istatistikleri ve piyasayı takip ederek amirlerine öneri/rapor sunmak.

Uygulamada yaşanan sorunların çözümü hakkında görüş hazırlamak.

Görev alanına giren konularda idari yargıya intikal etmiş davalara ait iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.

Görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri Bakanlığımızın stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmek.

İş ve işlemlerde U-Net ve Belgenet sistemlerini doğru ve etkin kullanmak.

Yapılan her türlü iş ve işleme ilişkin belgeleri/yazıları usulüne uygun şekilde dosyalamak ve muhafaza etmek.

Genel Müdürlük ve/veya Başkanlıkça belirlenecek/verilecek diğer görevleri yapmak.