Mevzuat ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı - Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
Logo

Mevzuat ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı


(1) Başkanlığa bağlı şube müdürlükleri şunlardır:

a) Eşya Taşımaları Şube Müdürlüğü.

b) Yolcu Taşımaları Şube Müdürlüğü.

c) Mevzuat ve İstatistik Şube Müdürlüğü.

(2) Başkanlığın sorumlu olduğu mevzuatlardan;

a) Birinci derecede sorumlu olduğu mevzuat;

1) 655, 4925, 237 Sayılı Kanunlar ve 5046 Sayılı Kanun ile kabul edilen INTERBUS  Anlaşması,

2) Karayolu Taşıma Yönetmeliği.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği.

4) Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği.

5) Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği.

6) Doğrudan görev alanıyla ilgili genelgeler.

7) Bakanlığımız ile Gümrük Müsteşarlığı Arasında imzalanan Yetki Devrine İlişkin Protokol.

8) Bakanlığımız ile TOBB arasında imzalanan Protokol.

b) İkinci derecede sorumlu olduğu mevzuat;

1) Diğer genelgeler.

2) Karayolları Trafik Yönetmeliği.

3) 1618 sayılı Kanun.

4) Seyahat Acentaları Yönetmeliği.

 

(3) Eşya Taşımaları Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a) Eşya ve Kargo taşımaları ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak.

b) Görev alanı ile ilgili Bakanlık Bölge Müdürlükleriyle yapılacak yazışmaları hazırlamak ve sonuçlanmasını takip etmek.

c) Gerekli hallerde sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin (uyarma, faaliyet durdurma, iptal vb.) uygulanması veya bunların kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

ç) Görev alanı ile ilgili olarak kamu ve özel her türlü kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları hazırlamak.

d) Görev alanı ile ilgili şikâyetler konusunda gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra ilgililer hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını ve sonucundan şikayet sahibine bilgi verilmesini sağlamak.

e) Görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri Bakanlığımızın stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmek.

f) Görev alanına giren konularda idari yargıya intikal etmiş davalara ait iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.

g) Görev alanına giren konulardaki faaliyetleri, değişimleri, istatistikleri ve piyasayı takip ederek amirlerine öneri/rapor sunmak.

ğ) İptal edilmesi veya geçersiz sayılması veya faaliyeti durdurulması veya faaliyet durdurma işleminin kaldırılması gereken yetki belgeleri, izin/izinler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

h) İş ve işlemlerde U-Net ve Belgenet sistemlerini doğru ve etkin kullanmak.

ı) Uygulamada yaşanan sorunların çözümü hakkında görüş hazırlamak.

i) Yapılan her türlü iş ve işleme ilişkin belgeleri/yazıları usulüne uygun şekilde dosyalamak ve muhafaza etmek.

j) Yetki belgeleri ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak.

k) Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyenlerin başvuruları ile ilgili araştırma ve incelemelerini 7 (yedi) iş günü içinde tamamlayarak;

1) durumu mevzuata uygun olmayanların başvuru evraklarını gerekçesiyle birlikte iade etmek veya eksiği olanlarla ilgili eksik bildirim yazısı göndermek.

2) durumu mevzuata uygun olanları makamın onayına sunmak ve makam onayı alındıktan sonraki en geç 2 (iki) iş günü içinde yetki belgesini düzenlemek.

l) Yetki belgesi iptal edilenler veya geçersiz sayılanlar veya faaliyeti durdurulanlar veya faaliyet durdurma işlemi kaldırılanlar hakkında gereği için ilgili kamu kurum/kuruluşlarına, bilgi için sivil toplum örgütlerine gönderilecek yazıları hazırlamak.

m) Yetki belgesi iptal edilenler veya geçersiz sayılanlar veya faaliyeti durdurulanlara ilişkin tebligatları ve bekleme sürelerini takip etmek, gereğini yapmak.

n) Genel Müdürlük ve/veya Başkanlıkça belirlenecek/verilecek diğer görevleri yapmak.

 

(4) Yolcu Taşımaları Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a) Arızi ve mekik yolcu taşımaları ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak.

b) Görev alanı ile ilgili Bakanlık Bölge Müdürlükleriyle yapılacak yazışmaları hazırlamak ve sonuçlanmasını takip etmek.

c) Gerekli hallerde sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin (uyarma, faaliyet durdurma, iptal vb.) uygulanması veya bunların kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

ç) Görev alanı ile ilgili olarak kamu ve özel her türlü kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları hazırlamak.

d) Görev alanı ile ilgili şikâyetler konusunda gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra ilgililer hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını ve sonucundan şikayet sahibine bilgi verilmesini sağlamak.

e) Görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri Bakanlığımızın stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmek.

f) Görev alanına giren konularda idari yargıya intikal etmiş davalara ait iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.

g) Görev alanına giren konulardaki faaliyetleri, değişimleri, istatistikleri ve piyasayı takip ederek amirlerine öneri/rapor sunmak.

ğ) Herhangi bir izni bulunmayan yolcu taşımaya mahsus ve içinde yolcu bulunan yabancı taşıtların ülkemize giriş/çıkış talepleriyle ilgili iş ve işlemleri yapmak.

h) İptal edilmesi veya geçersiz sayılması veya faaliyeti durdurulması veya faaliyet durdurma işleminin kaldırılması gereken yetki belgeleri, izin/izinler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

ı) İş ve işlemlerde U-Net ve Belgenet sistemlerini doğru ve etkin kullanmak.

i) Uluslararası arızi ve mekik yolcu taşımaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

j) Uluslararası düzenli yolcu taşımacılığı hatlarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

k) Uygulamada yaşanan sorunların çözümü hakkında görüş hazırlamak.

l) Yapılan her türlü iş ve işleme ilişkin belgeleri/yazıları usulüne uygun şekilde dosyalamak ve muhafaza etmek.

m) Yetki belgeleri ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak.

n) Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyenlerin başvuruları ile ilgili araştırma ve incelemelerini 7 (yedi) iş günü içinde tamamlayarak;

1)  durumu mevzuata uygun olmayanların başvuru evraklarını gerekçesiyle birlikte iade etmek veya eksiği olanlarla ilgili eksik bildirim yazısı göndermek.

2) durumu mevzuata uygun olanları makamın onayına sunmak ve makam onayı alındıktan sonraki en geç 2 (iki) iş günü içinde yetki belgesini düzenlemek.

o) Yetki belgesi iptal edilenler veya geçersiz sayılanlar veya faaliyeti durdurulanlar veya faaliyet durdurma işlemi kaldırılanlar hakkında gereği için ilgili kamu kurum/kuruluşlarına, bilgi için sivil toplum örgütlerine gönderilecek yazıları hazırlamak.

ö) Yetki belgesi iptal edilenler veya geçersiz sayılanlar veya faaliyeti durdurulanlara ilişkin tebligatları ve bekleme sürelerini takip etmek, gereğini yapmak.

p) Yolcu taşımaya mahsus özmal taşıtlarıyla yurt dışına çıkış talebinde bulunan kurum ve kuruluşların özel izin talepleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

r) “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yapmak.

s) Havaalanı, liman ve tren garları ile yerleşim merkezleri arasında yolcu taşımacılığı yapacakların başvurularını değerlendirmek ve mevzuata uygun olanların izin işlemlerini yapmak

ş) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel servis hizmeti ihdası konusundaki başvurularını “Kamu Kurum Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda inceleyerek, ilgili kamu kurum/kuruluşuna izin verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

t) Kısa mesafe yolcu taşımacılığı ile ilgili diğer her türlü iş ve işlemleri yapmak.

u) Genel Müdürlük ve/veya Başkanlıkça belirlenecek/verilecek diğer görevleri yapmak.

 

(4) Mevzuat ve İstatistik Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a)    Genel Müdürlüğe gelen veya görev alanı ile ilgili olarak Genel Müdürlükçe üretilen tüm genelge, talimat ve duyuruları Genel Müdürlük ilgili personeline ve gerekmesi halinde Bakanlık Bölge Müdürlüklerine duyurmak/tebliğ etmek ve gerekmesi halinde ilgili birim, kurum ve kuruluşlara göndermek.

b)   Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca yayımlanın mevzuatları takip etmek ve Genel Müdürlüğü ilgilendiren hususlar hakkında gerekli çalışmaları yapmak.

c)    Genel Müdürlükçe hazırlanacak olan, Yönetmelik, Tebliğ, Yönerge, Genelge ve uygulama talimatlarını hazırlamak, gerekmesi halinde bunlarla ilgili toplantıları koordine etmek ve düzenlemek.

ç)    Görev alanı ile ilgili olarak Bakanlık Bölge Müdürlükleri veya kamu ve özel kuruluşlarla yapılacak yazışmaları hazırlamak ve sonuçlanmasını takip etmek.

d)   Gerekli hallerde sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanması veya bunların kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

e)    Görev alanı ile ilgili şikâyetler konusunda gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra ilgililer hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını ve sonucundan şikayet sahibine bilgi verilmesini sağlamak.

f)    Görev alanına giren konulardaki faaliyetleri, değişimleri, istatistikleri ve piyasayı takip ederek amirlerine öneri/rapor sunmak.

g)   Görev alanına giren konularda idari yargıya intikal etmiş davalara ait iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.

ğ)   Görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri Bakanlığımızın stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmek.

h)   İş ve işlemlerde U-Net ve Belgenet sistemlerini doğru ve etkin kullanmak

ı)     Yapılan her türlü iş ve işleme ilişkin belgeleri/yazıları usulüne uygun şekilde dosyalamak ve muhafaza etmek.

i)     Genel Müdürlük ve/veya Başkanlıkça belirlenecek/verilecek diğer görevleri yapmak.