Logo

Uluslararası İlişkiler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

(1) Başkanlığa bağlı şube müdürlükleri şunlardır:

a) İki Taraflı Anlaşmalar ve Protokoller Şube Müdürlüğü.

b) Çok Taraflı Anlaşmalar ve Uluslararası Organizasyon Şube Müdürlüğü.

c) Protokol, Organizasyon ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü.

(2) Başkanlığın sorumlu olduğu mevzuatlardan;

a) Birinci derecede sorumlu olduğu mevzuat;

1) 655 ve 4925 Sayılı Kanunlar ile uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanunlar ile taraf olduğumuz İki ve/veya Çok Taraflı Uluslararası Anlaşmalar ve İlgili Protokoller.

2) İlgili AB müktesebatı.

3) Karayolu Taşıma Yönetmeliği.

4) Doğrudan görev alanıyla ilgili genelgeler.

b) İkinci derecede sorumlu olduğu mevzuat;

1) Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği.

2) Karayolları Trafik Yönetmeliği.

3) Diğer genelgeler.

 

(3) İki Taraflı Anlaşmalar ve Protokoller Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir.

Karayolu taşımacılığı konusunda Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında imzalanan “İki Taraflı Anlaşma (kısaca ITA)”larla ilgili iş ve işlemleri yapmak,   imzalanacak yeni İTA’lar için gerekli çalışmaları yürütmek.

Söz konusu toplantılar için Bakanlığımız/Genel Müdürlüğümüz ilgili birimleri ve özel sektör dahil diğer ilgili kurum/kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve değerlendirmeleri temin ederek ülke  görüşüne esas olacak çalışmaları yapmak.

KUKK, UKK, KEK, KG ve kara ulaştırmasına ilişkin diğer toplantılarda imzalanan protokoller ile alınan kararlardaki Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren konuları takip etmek ve sonuçlandırma çalışmalarını yapmak.

İhtiyaç olması halinde yabancı ülkelerin temsilciliklerindeki muadili personel ile gerekli görüşmeleri yapmak.

İhtiyaç olması halinde yabancı ülkelerin temsilcilikleri ile yapılacak yazışmaları hazırlamak.

İTA toplantılarına ilişkin raporlar hazırlamak.

Görev alanı ile ilgili olarak Bakanlık Bölge Müdürlükleri veya kamu ve özel kuruluşlarla yapılacak yazışmaları hazırlamak ve sonuçlanmasını takip etmek.

Gerekli hallerde sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanması veya bunların kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Görev alanı ile ilgili şikâyetler konusunda gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra ilgililer hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını ve sonucundan şikayet sahibine bilgi verilmesini sağlamak.

Görev alanına giren konulardaki faaliyetleri, değişimleri, istatistikleri ve piyasayı takip ederek amirlerine öneri/rapor sunmak.

Mevzuat hükümleri doğrultusunda, gerektiğinde görev alanı ile ilgili uygulama talimatları hazırlamak.

Uygulamada yaşanan sorunların çözümü hakkında görüş hazırlamak.

Görev alanına giren konularda idari yargıya intikal etmiş davalara ait iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.

Görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri Bakanlığımızın stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmek.

İş ve işlemlerde U-Net ve Belgenet sistemlerini doğru ve etkin kullanmak.

Yapılan her türlü iş ve işleme ilişkin belgeleri/yazıları usulüne uygun şekilde dosyalamak ve muhafaza etmek.

Genel Müdürlük ve/veya Başkanlıkça belirlenecek/verilecek diğer görevleri yapmak.

 

(4) Çok Taraflı Anlaşmalar ve Uluslararası Organizasyonlar Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir.

Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK)’nın Bakanlar Düzeyindeki yıllık olağan toplantısı ile belirli zamanlarda yapılan Vekiller Komitesi ve Karayolu Çalışma Grubu Toplantıları için gerekli hazırlıkları yapmak, gerektiğinde bu toplantılara katılım sağlamak.

NATO Olağanüstü Hal Planlama Komitesi (SCEPC) ile NATO Dahili Satıh Nakliyatı Planlama Kurulu (PBIST) çalışmalarını yakından takip etmek, gerekli koordinasyonu sağlamak ve bu husustaki toplantılarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Otobüs ile Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşması (INTERBUS), (ADR), Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Şartları ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Anlaşma (AETR), Eşyaların Karayolunda Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi (CMR) ve TIR Sözleşmesi ve benzeri karayolu taşımacılığını ilgilendiren çok taraflı Sözleşme ve Konvansiyonlarla ilgili çalışmaları yakından takip etmek ve gerekli iş ve işlemler ile koordinasyonu yapmak.

İslam Kalkınma Teşkilatı (İKT), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) ile Güney-Doğu Avrupa İşbirliği Girişimi (SECI) çalışmalarını yakından takip etmek, koordinasyonu sağlamak ve bu husustaki toplantılarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Kara Çalışma Grubu toplantıları ile Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Komitesinin çalışmalarını yakından takip etmek, koordinasyonu sağlamak ve bu husustaki toplantılarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Söz konusu kuruluşlarla ilgili olarak Bakanlığımız ilgili birimleri ve özel sektör dahil diğer ilgili kurum/kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve değerlendirmeleri temin ederek Bakanlık görüşüne esas olacak çalışmaları yapmak.

Gerektiğinde söz konusu kuruluşların sekretaryaları nezdinde Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla veya doğrudan yapılacak girişimlere ilişkin iş ve işlemleri yapmak,  bu kuruluşlarla düzenli bilgi akışını sağlamak, gerekli yazışmaları hazırlamak.

Karayolu Taşımacılık sektörüne ilişkin dünyadaki yeni gelişmelere yönelik yeni yayınları takip etmek, yararlı olanları temin etmek.

Çok taraflı kuruluşlar ve uluslararası organizasyonlar bünyesinde/nezdinde imzalanan anlaşmalar/protokoller veya alınan kararların takibini ve sonuçlandırma çalışmalarını yapmak.

Çok taraflı kuruluşlar ve uluslararası organizasyonlar toplantılarına ilişkin raporlar hazırlamak.

AB Mevzuatına uyum konusunda Ulusal Plan hazırlık çalışmalarını yürütmek, toplantılarına katılmak

Karayolu taşımacılık sektöründe AB Mevzuatına uyum çalışmalarının takibi ve koordinasyonunu sağlamak

Karayolu taşımacılık sektörüne ilişkin AB tarafından yapılmış/yapılacak mevzuat çalışmalarını yakından takip etmek ve ülkemiz için gerekli olan hazırlık çalışmalarını yapmak.

Ulusal Plan hazırlıkları kapsamında, Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konularda, mevzuat uyumu için idari kapasitenin geliştirilmesine yönelik (insan kaynağı, eğitim, çeviri  ihtiyacı vb.) çalışmalar yapmak ve öneriler geliştirmek.

AB ilerleme Raporlarını yakından takip etmek, Genel Müdürlüğümüz görev alanına ilişkin konuları değerlendirerek ilgili birimlere bilgi vermek, gerektiğinde görüş oluşturmak ve yazışmaları hazırlamak,

Avrupa Komisyonu Ulaştırma, Çevre, Enerji ve Trans-Avrupa Şebekeleri 6.Alt Komite toplantıları kapsamında yapılan çalışmaları yakından takip etmek, koordinasyonu sağlamak ve bu husustaki toplantılarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Türkiye-AB mali işbirliği çerçevesinde, Karayolu Taşımacılık sektörüne yönelik yeni proje önerileri geliştirmek, mali destek sağlanan projelerin uygulanmasına ve koordinasyonuna yönelik tüm iş ve işlemleri yürütmek.

Karayolu taşımacılık sektörüne geliştirilmesine yönelik, ilgili birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, Avrupa Birliği, AB üyesi ülkeler ve Uluslararası kuruluşlardan kısa süreli teknik yardım ve eğitim seminerleri (TAEIX gibi) taleplerinde bulunmak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

AB’nin desteğinde yürütülen Pan-Avrupa Koridorları, Avrupa- Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru (TRACECA) ve Avrupa–Akdeniz İşbirliği (EUROMED) Ulaştırma Projesi gibi bölgesel programlar/projeler kapsamında yürütülen çalışmaları/projeleri/raporları yakından takip etmek, koordinasyonu sağlamak ve bu husustaki toplantılarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Görev alanında bulunan programlarla/projelerle ilgili imzalanan anlaşmalar/protokoller/sözleşmeler veya alınan kararların takibini ve sonuçlandırma çalışmalarını yapmak.

Görev alanı ile ilgili olarak Bakanlık Bölge Müdürlükleri veya kamu ve özel kuruluşlarla yapılacak yazışmaları hazırlamak ve sonuçlanmasını takip etmek.

Gerekli hallerde sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanması veya bunların kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak, şikâyetler konusunda gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra ilgililer hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını ve sonucundan şikayet sahibine bilgi verilmesini sağlamak.

Mevzuat hükümleri doğrultusunda, gerektiğinde görev alanı ile ilgili uygulama talimatları hazırlamak.

Görev alanına giren konularda idari yargıya intikal etmiş davalara ait iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.

Görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri Bakanlığımızın stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmek.

İş ve işlemlerde U-Net ve Belgenet sistemlerini doğru ve etkin kullanmak.

Yapılan her türlü iş ve işleme ilişkin belgeleri/yazıları usulüne uygun şekilde dosyalamak ve muhafaza etmek.

Genel Müdürlük ve/veya Başkanlıkça belirlenecek/verilecek diğer görevleri yapmak.

 

(5) Protokol, Organizasyon ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir.

İTA’lar çerçevesinde her yıl karşılıklı olarak tespit edilen tarihlerde yapılması gereken Kara Ulaştırması Karma Komisyonu (KUKK) ve diğer teknik toplantılarla ilgili iş ve işlemleri  yapmak.

KUKK toplantıları sonucunda imzalanan Protokollerin onay sürecinin tamamlanması ve uygulanmasının sağlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Ulaştırma Karma Komisyonu (UKK), Karma Ekonomik Komisyonu (KEK), Konsolosluk Görüşmeleri (KG) ve kara ulaştırmasına ilişkin diğer toplantılar için  gerekli hazırlıklar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Ülkemizde yapılacak KUKK ve benzeri iki taraflı toplantılar için gerekli temsil, ağırlama ve protokol işlerini organize etmek/düzenlemek.

İTA’lar ile İTA’lar çerçevesinde imzalanan protokollerin KUGM web sayfasında yayımlanmasını sağlamak.

Mevcut anlaşmalar gereğince; Bakanlığımız aracılığıyla Türk sürücülere, ilgili ülke/ülkeler tarafından verilen süreli/çok girişli sürücü vizeleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Çok taraflı kuruluşların Ülkemiz ev sahipliğinde olabilecek toplantı ve seminerleri için gerekli hazırlıkları yaparak temsil, ağırlama ve protokol işlerini organize etmek/düzenlemek.

Çok taraflı kuruluşlar ve uluslararası organizasyonlar bünyesinde/nezdinde imzalanan anlaşmalar/protokoller veya alınan kararların onay sürecinin tamamlanması ve uygulanmasının sağlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Çok taraflı kuruluşlar ve uluslararası organizasyonlar çerçevesinde imzalanan/taraf olunan anlaşma ve/veya protokollerin KUGM web sayfasında yayımlanmasını sağlamak.

Çok taraflı kuruluşlar ve uluslararası organizasyonları tanıtıcı bilgilere erişim adreslerinin KUGM web sayfasında yayımlanmasını sağlamak.

İş ve işlemlerde U-Net ve Belgenet sistemlerini doğru ve etkin kullanmak.

Genel Müdürlük çalışmaları ile ilgili olarak Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan gelen yazıların cevaplanması ile gönderilmesi gereken aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

Bakanlık stratejik plan çalışmalarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Bakanlık Görev alanı ile ilgili olarak Bakanlık Bölge Müdürlükleri veya kamu ve özel kuruluşlarla yapılacak yazışmaları hazırlamak ve sonuçlanmasını takip etmek.

Gerekli hallerde sorumlu olduğu mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanması veya bunların kaldırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Görev alanı ile ilgili şikâyetler konusunda gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra ilgililer hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını ve sonucundan şikayet sahibine bilgi verilmesini sağlamak.

Görev alanına giren konulardaki faaliyetleri, değişimleri, istatistikleri ve piyasayı takip ederek amirlerine öneri/rapor sunmak.

Mevzuat hükümleri doğrultusunda, gerektiğinde görev alanı ile ilgili uygulama talimatları hazırlamak.

Uygulamada yaşanan sorunların çözümü hakkında görüş hazırlamak.

Görev alanına giren konularda idari yargıya intikal etmiş davalara ait iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.

Görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri Bakanlığımızın stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmek.

İş ve işlemlerde U-Net ve Belgenet sistemlerini doğru ve etkin kullanmak

Yapılan her türlü iş ve işleme ilişkin belgeleri/yazıları usulüne uygun şekilde dosyalamak ve muhafaza etmek.

Genel Müdürlük ve/veya Başkanlıkça belirlenecek/verilecek diğer görevleri yapmak.